UNITATE
      PROTEJATĂ
             

HG 971/2006

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca

semnalizare de securitateEMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca.
ART. 2
Prezenta hotărâre nu se aplica semnalizarii prevăzute de reglementările referitoare la introducerea pe piata a substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care aceste reglementări fac referire în mod expres la acest lucru.
ART. 3
Prezenta hotărâre nu se aplica semnalizarii utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.
ART. 4
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate întregului domeniu la care se face referire la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.
ART. 5
Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:
a) semnalizare de securitate şi/sau de sănătate - semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situaţie determinata şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz;
b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;
c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;
d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;
e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenta ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele prevăzute la lit. b)-e);
g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicaţie specifica, a cărui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;
h) panou suplimentar - panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), care furnizează informaţii suplimentare;
i) culoare de securitate - culoarea căreia îi este atribuită o semnificatie specifica;
j) simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situaţie sau indica un comportament specific şi care este utilizata pe un panou ori pe o suprafata luminoasa;
k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât sa se creeze o suprafata luminoasa;
l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale;
m) comunicare verbală - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificiala;
n) gest-semnal - miscarea şi/sau poziţia bratelor şi/sau a mainilor într-o forma codificata, având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.

CAP. II Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1 Obligaţii generale

ART. 6
(1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie sa prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi sa verifice existenta acesteia.
(2) Pentru alegerea semnalizarii adecvate, angajatorul trebuie sa ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.
ART. 7
Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca trebuie sa satisfacă cerinţele minime prevăzute în anexele nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 8
În interiorul întreprinderilor şi/sau unităţilor trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian, fără a aduce atingere cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 5.

SECŢIUNEA a 2-a Informarea şi instruirea lucrătorilor

ART. 9
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie sa fie informati referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizata la locul de munca, fără a aduce atingere art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.
ART. 10
(1) Lucrătorilor trebuie sa li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca, în special sub forma unor instrucţiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006.
(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie sa cuprindă semnificatia semnalizarii, mai ales a celei care conţine cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat.

SECŢIUNEA a 3-a Consultarea şi participarea lucrătorilor

ART. 11
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre trebuie sa se realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAP. III Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 12
(1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescripţiilor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abroga.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:
---------------
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul economiei şi comerţului,
Codrut Ioan Seres

p. Ministrul sănătăţii publice,
Ervin-Zoltan Szekely,
secretar de stat

Ministrul mediului
şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

Bucureşti, 26 iulie 2006.
Nr. 971.

ANEXA 1

CERINŢE MINIME GENERALE
privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca

1. Observaţii preliminare
1.1. În cazul în care este necesară semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate, în conformitate cu obligaţiile generale prevăzute la art. 6 din hotărâre, aceasta trebuie sa fie în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute în anexele nr. 2-9 la hotărâre.
1.2. Prezenta anexa introduce cerinţe specifice privind semnalizarile de securitate şi/sau de sănătate, descrie diferitele utilizări şi stabileşte regulile generale privind intersanjabilitatea şi complementaritatea acestora.
1.3. Semnalizarile de securitate şi/sau de sănătate trebuie sa fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informaţiile prevăzute în prezenta hotărâre.
2. Modalităţi de semnalizare
2.1. Semnalizare permanenta
2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment sau o obligaţie, precum şi semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.
Trebuie sa se folosească panouri şi/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinată localizarii şi identificarii materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente şi de pe conducte trebuie sa se facă conform prevederilor anexei nr. 3.
2.1.3. Locurile în care exista risc de coliziune cu obstacole şi de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate şi/sau cu panouri.
2.1.4. Căile de circulaţie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.
2.2. Semnalizarea ocazionala
2.2.1. Când împrejurările o impun, trebuie sa se folosească semnale luminoase, semnale acustice şi/sau comunicare verbală, ţinându-se seama de intersanjabilitatea şi combinatiile prevăzute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifica, precum şi pentru evacuarea de urgenta a persoanelor.
2.2.2. Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, în funcţie de împrejurări, printr-un gest-semnal şi/sau prin comunicare verbală.
3. Intersanjabilitatea şi combinarea semnalizarilor
3.1. Dacă eficienta este aceeaşi, se poate alege între următoarele:
a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelari;
b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală;
c) gesturi-semnal sau comunicare verbală.
3.2. Pot fi utilizate împreună următoarele modalităţi de semnalizare:
a) semnal luminos şi semnal acustic;
b) semnal luminos şi comunicare verbală;
c) gest-semnal şi comunicare verbală.
4. Instrucţiunile din tabelul de mai jos se aplica tuturor mijloacelor de semnalizare care conţin o culoare de securitate:
*T*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Culoare Semnificatie sau scop Indicaţii şi precizări
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Roşu Semnal de interdicţie Atitudini periculoase
───────────────────────────────────────────────────────────────
Pericol-alarma Stop, oprire, dispozitiv de oprire de
urgenta
Evacuare
───────────────────────────────────────────────────────────────
Materiale şi echipamente Identificare şi localizare
de prevenire şi stingere
a incendiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Galben sau Semnal de avertizare Atentie, precautie
galben-oranj Verificare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Albastru Semnal de obligaţie Comportament sau acţiune specifica
Obligaţia purtării echipamentului
individual de protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Verde Semnal de salvare sau Usi, iesiri, cai de acces,
de prim ajutor echipamente, posturi, încăperi
───────────────────────────────────────────────────────────────
Situaţie de securitate Revenire la normal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

5. Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectată de:
5.1. prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelaşi tip care afectează vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implica, mai ales, următoarele:
a) evitarea amplasarii unui număr excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celălalt;
b) a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;
c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare;
d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;
e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic;
5.2. designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
6. Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, sa fie curatate, întreţinute, verificate, reparate periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât sa se asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau functionale.
7. Numărul şi amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc în funcţie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită.
8. Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru funcţionare trebuie sa fie prevăzute cu alimentare de rezerva, pentru cazul întreruperii alimentarii cu energie, cu excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.
9. Un semnal luminos şi/sau sonor trebuie sa indice, prin declanşarea sa, începutul acţiunii respective; durata semnalului trebuie sa fie atât cat o impune acţiunea. Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat după fiecare utilizare.
10. Semnalele luminoase şi acustice trebuie sa facă obiectul unei verificări a bunei lor funcţionari şi a eficientei lor reale, înainte de punerea în funcţiune şi, ulterior, prin verificări periodice.
11. Trebuie sa fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauza este limitată, inclusiv datorită purtării echipamentelor individuale de protecţie.
12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor ori a preparatelor periculoase în cantităţi mari trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau trebuie identificate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele diferitelor ambalaje sau recipiente sunt suficiente în acest scop.

ANEXA 2

CERINŢE MINIME GENERALE
privind panourile de semnalizare

1. Caracteristici intrinseci
1.1. Forma şi culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în funcţie de obiectul lor specific, respectiv panouri de interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum şi panouri privind materiale şi echipamente de stingere a incendiilor.
1.2. Pictogramele trebuie sa fie cat mai simple posibil şi trebuie evitate detaliile inutile.
1.3. Pictogramele utilizate pot fi uşor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3, cu condiţia ca semnificatia lor sa rămână neschimbata şi nicio diferenţa sau adaptare sa nu provoace confuzie asupra semnificatiei.
1.4. Panourile trebuie confectionate dintr-un material cat mai rezistent la socuri, intemperii şi agresiuni cauzate de mediul ambiant.
1.5. Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale panourilor trebuie sa asigure o buna vizibilitate şi înţelegere a mesajului acestora.
2. Condiţii de utilizare
2.1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălţime corespunzătoare, orientate în funcţie de unghiul de vedere, ţinându-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zona în cazul unui risc general, fie în imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, şi într-un loc bine iluminat, uşor accesibil şi vizibil.
În cazul în care condiţiile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificiala, fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei naţionale care transpun Directiva 89/654/CEE.
2.2. Panoul trebuie înlăturat când situaţia care îl justifica nu mai exista.
3. Panouri utilizate*)
3.1. Panouri de interdicţie
Caracteristici intrinseci:
a) forma rotunda;
b) pictograma neagra pe fond alb, margine şi banda diagonala roşii (partea roşie trebuie sa ocupe cel puţin 35% din suprafata panoului).

NOTA(CTCE)
----------
Panourile de interdicţie - se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 09 august 2006, la pagina 8.(a se vedea imaginea asociata)

3.2 Panouri de avertizare
Caracteristici intrinseci:
a) forma triunghiulara
b) pictograma neagra pe fond galben, margine neagra (partea galbena trebuie sa acopere cel puţin 50 % din suprafata panoului).

NOTA(CTCE)
----------
Panouri de avertizare - se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la paginile 9-10.(a se vedea imaginea asociata)

3.2.1. Panoul "Materiale inflamabile" se utilizează şi în, lipsa unui panou specific pentru temperaturi înalte.
3.2.2. Fondul panoului "Materiale nocive sau iritante" poate fi în mod excepţional, de culoare portocalie, dacă aceasta culoare se justifica în, raport cu un panou similar existent privind circulaţia rutiera.
3.3. Panouri de obligativitate
Caracteristici intrinseci:
a) forma rotunda;
b) pictograma alba pe fond albastru (partea albastra trebuie sa ocupe cel puţin 50 % din suprafata panoului).

NOTA(CTCE)
----------
Panouri de obligativitate - se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la paginile 10-11.(a se vedea imaginea asociata)

3.4. Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor
Caracteristici intrinseci:
a) forma dreptunghiulara sau patrata
b) pictograma alba pe fond verde (partea verde trebuie sa acopere cel puţin 50 % din suprafata panoului).

NOTA(CTCE)
----------
Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor - se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la paginile 11-12.(a se vedea imaginea asociata)

3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
Caracteristici intrinseci:
a) forma dreptunghiulara sau patrata
b) pictograma alba pe fond roşu (partea roşie trebuie sa acopere cel puţin 50 % din suprafata panoului).

NOTA(CTCE)
----------
Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la pagina 12.(a se vedea imaginea asociata)

ANEXA 3

CERINŢE MINIME
privind semnalizarea pe recipiente şi conducte

1. Recipientele pentru substanţe sau preparate periculoase utilizate la locul de munca, definite conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum şi conductele care sunt la vedere şi conţin ori transporta astfel de substanţe sau preparate periculoase trebuie sa fie prevăzute cu etichete (pictograme sau simboluri pe fond colorat), prevăzute de respectiva ordonanta de urgenta.
1.1. Prevederile pct. 1 nu se aplica recipientelor folosite la locul de munca pentru o perioada scurta de timp şi recipientelor al căror conţinut se schimba frecvent, cu condiţia sa se ia măsuri alternative adecvate care garantează acelaşi nivel de protecţie, în special pentru informarea şi/sau instruirea lucrătorilor.
1.2. Etichetele prevăzute la pct. 1 pot fi:
a) înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute în anexa nr. 2, preluandu-se aceeaşi pictograma sau acelaşi simbol;
b) completate cu informaţii suplimentare, ca de exemplu numele şi/sau formula substanţei sau ale preparatului periculos şi detalii privind riscul;
c) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanţelor sau preparatelor periculoase, în cazul transportului recipientelor la locul de munca.
2. Semnalizarea trebuie sa fie amplasata în următoarele condiţii:
a) pe partea/părţile vizibila/vizibile;
b) sub forma rigida, autocolanta sau pictata.
3. Caracteristicile intrinseci prevăzute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 şi condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplica, dacă este cazul, etichetarii prevăzute la pct. 1 din prezenta anexa.
4. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 şi 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în vecinătatea locurilor care prezintă cele mai mari pericole, cum ar fi vanele şi punctele de racordare, şi la distanţe aproximativ egale.
5. Suprafeţele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a preparatelor periculoase în cantităţi mari trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie sa fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexa.
Face excepţie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ţinându-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.
Depozitarea mai multor substanţe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare "pericol general".
Panourile sau etichetele menţionate anterior trebuie sa fie plasate, după caz, în apropierea suprafeţei de depozitare sau pe usa de acces la depozitul respectiv.

ANEXA 4

CERINŢE MINIME
privind identificarea şi localizarea echipamentelor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor

1. Observatie preliminară
Prezenta anexa se aplica echipamentului destinat exclusiv prevenirii şi stingerii incendiilor.
2. Echipamentele folosite la prevenirea şi stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament şi prin amplasarea unui panou de localizare şi/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se afla echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.
3. Aceste echipamente se identifica prin culoarea roşie.
Suprafata roşie trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapida a echipamentului.
4. Panourile prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor echipamente.

ANEXA 5

CERINŢE MINIME
privind semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase şi pentru marcarea căilor de circulaţie

1. Semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase
1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol şi de cadere a obiectelor şi persoanelor se face în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care lucrătorii au acces în cursul activităţii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea neagra sau culoarea roşie alternativ cu culoarea alba.
1.2. Dimensiunile marcajului trebuie sa ţină seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.
1.3. Benzile galben-negre sau roşu-albe trebuie sa fie înclinate la circa 45° şi sa aibă dimensiunile aproximativ egale.
1.4. Exemplu:

NOTA(CTCE)
----------
Benzile galben-negre sau roşu-albe - se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la pagina 13.(a se vedea imaginea asociata)

2. Marcarea căilor de circulaţie
2.1. Căile de circulaţie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibila, de preferinta alba sau galbena, ţinându-se seama de culoarea solului, în cazul în care destinaţia şi echipamentul încăperilor impun acest lucru pentru protecţia lucrătorilor.
2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât sa se ţină seama de distanţele de securitate necesare între vehiculele care pot circula în zona şi orice obiect aflat în apropiere, precum şi între pietoni şi vehicule.
2.3. Căile permanente de circulaţie situate în exterior, în zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac excepţie cele care sunt prevăzute cu trotuare sau bariere corespunzătoare.

ANEXA 6

CERINŢE MINIME
privind semnalele luminoase

1. Caracteristici intrinseci
1.1. Lumina emisă de un semnal trebuie sa producă un contrast luminos adecvat mediului, în funcţie de condiţiile de utilizare prevăzute, fără sa antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternica, sau vizibilitate redusă, ca urmare a iluminarii insuficiente.
1.2. Suprafata luminoasa care emite un semnal poate avea o culoare uniforma sau poate conţine o pictograma pe un fond determinat.
1.3. Culoarea uniforma trebuie sa corespundă tabelului de culori şi semnificatiei acestora care figurează la pct. 4 din anexa nr. 1.
1.4. Atunci când semnalul conţine o pictograma, aceasta trebuie sa fie în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2.
2. Reguli specifice de utilizare
2.1. Dacă un dispozitiv poate emite atât un semnal continuu, cat şi unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenta mai mare de intervenţie ori de acţiune solicitată sau impusa.
Durata fiecărui impuls luminos şi frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel încât:
a) sa asigure o buna perceptie a mesajului;
b) sa evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cat şi cu un semnal luminos continuu.
2.2. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau în completarea acestuia, codul semnalului luminos trebuie sa fie identic.
2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie sa fie supravegheat în mod special sau sa fie prevăzut cu un bec de rezerva.

ANEXA 7

CERINŢE MINIME
privind semnalele acustice

1. Caracteristici intrinseci
1.1. Un semnal acustic trebuie:
a) sa aibă un nivel sonor considerabil mai înalt fata de zgomotul ambiant, astfel încât sa poată fi auzit, fără sa fie excesiv sau suparator;
b) sa poată fi recunoscut uşor, în special după durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, şi sa poată fi diferenţiat uşor de orice alt semnal acustic şi de zgomotele ambientale.
1.2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecventa variabila, cat şi cu frecventa constanta, frecventa variabila va fi utilizata pentru a indica, în raport cu frecventa constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescută de intervenţie sau o acţiune impusa/solicitată.
2. Codul care trebuie utilizat
Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.

ANEXA 8

CERINŢE MINIME
privind comunicarea verbală

1. Caracteristici intrinseci
1.1. Comunicarea verbală se stabileşte între un vorbitor sau un emitator şi unul ori mai mulţi auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte şi/sau cuvinte izolate, eventual codificate.
1.2. Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple şi clare.
1.3. Calităţile de comunicare ale vorbitorului şi facultăţile auditive ale auditorilor trebuie sa asigure o comunicare verbală sigura.
1.4. Comunicarea verbală poate fi directa, utilizând vocea umană, sau indirecta, prin voce umană ori artificiala, difuzată prin oricare mijloc corespunzător.
2. Reguli specifice de utilizare
2.1. Persoanele implicate trebuie sa cunoască bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunţa şi înţelege corect mesajul verbal şi pentru a adopta, în consecinta, comportamentul corespunzător în domeniul securităţii şi/sau al sănătăţii.
2.2. Dacă comunicarea verbală este utilizata în locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:
a) start - pentru a indica începerea comenzii;
b) stop - pentru a întrerupe sau a termina o mişcare;
c) opreşte - pentru a opri operaţiunea;
d) ridica - pentru a ridica o greutate;
e) coboară - pentru a cobori o greutate;
f) înainte ┐
g) înapoi │ sensul miscarilor respective trebuie
h) dreapta > coordonate, când este cazul, cu gesturile
i) stanga │ de semnalizare corespunzătoare;

j) pericol - pentru a solicita oprirea de urgenta;
k) repede - pentru a accelera o mişcare, din motive de securitate.

ANEXA 9

CERINŢE MINIME
privind gesturile-semnal

1. Caracteristici
1.1. Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, uşor de executat şi de înţeles şi bine diferenţiate de alte gesturi-semnal.
1.2. Utilizarea în acelaşi timp a ambelor brate trebuie sa se facă în mod simetric şi pentru executarea unui singur gest-semnal.
1.3. Gesturile utilizate pot varia uşor sau pot fi mai detaliate în raport cu reprezentarile prevăzute la pct. 3, cu condiţia sa respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 şi 1.2, cu condiţia ca semnificatia şi înţelegerea lor sa fie cel puţin echivalente.
2. Reguli de utilizare specifice
2.1. Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instrucţiunile de manevra, utilizând gesturi-semnal, către persoana care receptioneaza semnale, denumita operator.
2.2. Agentul de semnalizare trebuie sa poată urmări vizual desfăşurarea manevrelor, fără a se afla în pericol din cauza acestora.
2.3. Responsabilităţile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor şi asigurarea securităţii lucrătorilor aflaţi în apropiere.
2.4. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 2.2, trebuie sa se prevadă încă unul sau mai mulţi agenţi de semnalizare.
2.5. Atunci când nu poate executa ordinele primite cu garanţiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa manevrele în curs pentru a cere noi instrucţiuni.
2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi
2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie sa poată fi uşor recunoscut de către operator.
2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoaştere adecvate, de exemplu: vesta, casca, mansoane, banderole, palete.
2.6.3. Elementele de recunoaştere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de aceeaşi culoare, utilizata exclusiv de agentul de semnalizare.
3. Gesturi codificate utilizabile
Observaţii preliminare:
Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizează aceleaşi manevre, aplicabile la nivel naţional în anumite sectoare de activitate.

NOTA(CTCE)
----------
Tabelul cu gesturile codificate - se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la paginile 15-16.(a se vedea imaginea asociata)
-----------

Voteaza pe Real Web