UNITATE
      PROTEJATĂ
             

HG 1051/2006

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

manipulare maseEMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre, HG 1051/2006

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.
ART. 2
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
ART. 3
În sensul prezentei hotărâri, prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de transport sau sustinere a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

CAP. II Obligaţiile angajatorilor

ART. 4
Angajatorul trebuie sa ia măsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători.
ART. 5
În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul trebuie sa ia măsuri organizatorice corespunzătoare, sa utilizeze mijloace adecvate sau sa furnizeze lucrătorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care îl implica manipularea manuală a acestor mase, luând în considerare elementele de referinta prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 6
În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrator nu poate fi evitata, angajatorul trebuie sa organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea sa fie cat mai sigura şi cu risc cat mai mic posibil pentru sănătate, fiind obligat de asemenea:
a) sa evalueze, în prealabil, condiţiile de securitate şi de sănătate pentru tipul de lucrare respectiv şi sa examineze în special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
b) sa urmărească evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere caracteristicile mediului de munca şi cerinţele activităţii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.
ART. 7
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c), art. 24, 25 şi 35 din Legea nr. 319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.

CAP. III Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

ART. 8
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie sa fie informati despre toate măsurile ce trebuie puse în practica în aplicarea prezentei hotărâri, cu privire la protecţia securităţii şi sănătăţii.
(2) Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora primesc informaţii generale şi, ori de câte ori este posibil, informaţii precise cu privire la:
a) greutatea maselor;
b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încărcat excentric.
ART. 9
Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie sa se asigure ca lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată şi informaţii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor şi la riscurile la care aceştia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect, având în vedere prevederile anexelor nr. 1 şi 2.
ART. 10
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, trebuie sa se realizeze potrivit prevederilor art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.

CAP. IV Sancţiuni

ART. 11
Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii nr. 319/2006.
ART. 12
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de munca din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.

CAP. V Dispoziţii finale

ART. 13
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 14
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunica Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.
ART. 15
Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special dorsolombare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:
---------------
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul economiei şi comerţului,
Codrut Ioan Seres

p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucureşti, 9 august 2006.
Nr. 1.051.

ANEXA 1

ELEMENTE DE REFERINTA*1)
[art. 5, art. 6 lit. a) şi b) şi art. 9 din hotărâre]

-------
*1) În vederea efectuării unei analize mulţi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiţi factori prezentaţi în anexele nr. 1 şi 2.

1. Caracteristicile masei
Manipularea manuală a maselor poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă masa este:
- prea grea sau prea mare;
- greu de manuit şi de prins;
- instabila sau cu un conţinut ce risca sa se deplaseze;
- pozitionata astfel încât necesita susţinerea sau manipularea ei la distanta fata de trunchi sau cu flexia ori rasucirea trunchiului;
- susceptibilă sa producă leziuni lucrătorilor, din cauza marginilor şi/sau consistentei sale, în special în cazul unei coliziuni.
2. Efortul fizic necesar
Efortul fizic poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă:
- este prea intens;
- nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de rasucire a trunchiului;
- poate sa antreneze o deplasare brusca a masei;
- este realizat atunci când corpul se afla într-o poziţie instabila.
3. Caracteristicile mediului de munca
Caracteristicile mediului de munca pot determina o creştere a riscurilor, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă:
- nu exista suficient spaţiu liber, în special pe verticala, pentru realizarea activităţii;
- solul prezintă denivelari, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru incaltamintea lucrătorului;
- locul de munca sau mediul de munca nu permite lucrătorului manipularea manuală a maselor la o înălţime sigura sau într-o poziţie de lucru confortabila;
- solul sau planul de lucru prezintă denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri;
- solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;
- temperatura, umiditatea sau circulaţia aerului este necorespunzătoare.
4. Cerinţe ale activităţii
Activitatea poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă implica una sau mai multe dintre următoarele cerinţe:
- efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicita în special coloana vertebrala;
- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;
- distanţe prea mari pentru ridicare, coborare sau transport;
- ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator.

ANEXA 2

FACTORI INDIVIDUALI DE RISC*1)
[art. 7 şi 9 din hotărâre]

-------
*1) În vederea efectuării unei analize mulţi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiţi factori prezentaţi în anexele nr. 1 şi 2.

Lucrătorul este expus unor riscuri dacă:
- este necorespunzător din punct de vedere fizic sa execute sarcina de munca respectiva;
- poarta îmbrăcăminte, incaltaminte sau alte efecte personale necorespunzătoare;
- nu are cunoştinţe sau instruire suficienta ori adecvată.
-----------

Voteaza pe Real Web