UNITATE
      PROTEJATĂ
             

HG 1028/2006

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

sistem ITEMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 18 august 2006, HG 1028/2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare definite la art. 4.
ART. 2
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
ART. 3
Prezenta hotărâre nu se aplica:
a) cabinei şoferului sau cabinei de comanda în cazul vehiculelor şi maşinilor;
b) sistemelor informatice de la bordul mijloacelor de transport;
c) sistemelor informatice destinate în principal utilizării publice;
d) sistemelor portabile care nu se utilizează în mod prelungit la postul de lucru;
e) maşinilor de calculat, caselor de marcat şi oricărui echipament prevăzut cu un mic dispozitiv de afişare sau de măsurare a datelor, necesar pentru utilizarea directa a acestui echipament;
f) maşinilor de scris de concepţie clasica, de tipul "maşini de scris cu fereastra".
ART. 4
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) echipament cu ecran de vizualizare - ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de procedeul de afişare folosit;
b) post de lucru - ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prevăzut cu tastatura, sau un dispozitiv de introducere a datelor şi/sau un program care stabileşte interfata operator/masina, accesorii opţionale, periferice, inclusiv unitate de discheta şi/sau unitate optica, telefon, modem, imprimanta, suport pentru documente, scaun, masa sau suprafata de lucru, precum şi mediul de munca înconjurător;
c) lucrator - orice persoana angajata, definită conform prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006, care foloseşte în mod obişnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durata semnificativă a timpului normal de lucru.

CAP. II Obligaţiile angajatorilor

ART. 5
Angajatorii au obligaţia de a face o analiza a posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate oferite lucrătorilor, în special în ceea ce priveşte eventualele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi solicitare mentala.
ART. 6
Angajatorii trebuie sa ia măsuri corespunzătoare pentru a remedia riscurile constatate pe baza analizei care face obiectul art. 5, ţinând seama de efectele suplimentare şi/sau combinate ale riscurilor identificate.
ART. 7
Angajatorii trebuie sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca posturile de lucru sa îndeplinească cerinţele minime prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 8
Angajatorul trebuie sa planifice sarcinile lucrătorului astfel încât folosirea zilnica a ecranului de vizualizare sa fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate, care sa reducă suprasolicitarea în fata ecranului de vizualizare.

CAP. III Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

ART. 9
(1) Cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii trebuie sa fie informati asupra tuturor aspectelor legate de securitatea şi sănătatea la postul de lucru, în special asupra măsurilor aplicabile posturilor de lucru, măsuri implementate conform art. 5, 6, 8 şi 12-16.
(2) Lucrătorii sau reprezentanţii lor trebuie sa fie informati cu privire la toate măsurile de securitate şi sănătate luate potrivit prezentei hotărâri.
ART. 10
Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, fiecare lucrator trebuie sa fie instruit cu privire la modalităţile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate şi ori de câte ori organizarea postului de lucru se modifica semnificativ.
ART. 11
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele la care se face referire în prezenta hotărâre se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.

CAP. IV Protecţia ochilor şi a vederii

ART. 12
Lucrătorii trebuie sa beneficieze de un examen corespunzător al ochilor şi al vederii, efectuat de o persoana care are competenta necesară:
a) înainte de începerea activităţii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la angajare;
b) ulterior, la intervale regulate;
c) ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare.
ART. 13
Lucrătorii beneficiază de un examen oftalmologic, dacă rezultatele examenului prevăzut la art. 12 arata ca acesta este necesar.
ART. 14
Dacă rezultatele examenului prevăzut la art. 12 sau ale examenului la care face referire art. 13 arata ca este necesar şi dacă nu se pot utiliza dispozitive normale de corectie, lucrătorilor trebuie sa li se furnizeze dispozitive de corectie speciale, care sa corespundă activităţii respective.
ART. 15
Măsurile luate potrivit art. 12-14 nu trebuie sa implice în nici un caz costuri financiare pentru lucrători.
ART. 16
Protecţia ochilor şi a vederii lucrătorilor poate fi asigurata din punctul de vedere al costurilor în cadrul sistemului naţional de sănătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAP. V Sancţiuni

ART. 17
Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 18
Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 1990/270/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

Bucureşti, 9 august 2006.
Nr. 1.028.

ANEXA

CERINŢE MINIME

OBSERVAŢIE PRELIMINARĂ
Obligaţiile prevăzute în prezenta anexa se aplica în vederea realizării obiectivelor prezentei hotărâri şi în măsura în care, pe de o parte, elementele avute în vedere sunt prezente la postul de lucru şi, pe de alta parte, cerinţele sau caracteristicile intrinseci ale sarcinii de munca nu impiedica acest lucru.
1. Echipament
a) Comentarii generale
Utilizarea acestui echipament nu trebuie sa prezinte riscuri pentru lucrători.
b) Ecran de vizualizare
Caracterele de pe ecran trebuie sa fie bine definite şi distincte, de dimensiuni corespunzătoare şi cu spaţiu suficient între caractere şi între randuri.
Imaginea de pe ecran trebuie sa fie stabilă, fără fenomene de scanteiere sau alte forme de instabilitate.
Stralucirea şi/sau contrastul dintre caractere şi fondul ecranului trebuie sa poată fi uşor de reglat de către operator şi uşor de adaptat condiţiilor ambiante.
Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul trebuie sa poată fi orientat şi înclinat cu usurinta.
Trebuie sa fie posibila utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru ecran.
Ecranul nu trebuie sa prezinte straluciri suparatoare sau reflexii care ar putea deranja utilizatorul.
c) Tastatura
Tastatura trebuie sa fie inclinabila şi separată de ecran, astfel încât sa permită lucrătorului găsirea unei poziţii de lucru confortabile, care sa evite oboseala bratelor şi mainilor.
Spaţiul din fata tastaturii trebuie sa fie suficient pentru a permite sprijinirea mainilor şi bratelor operatorului.
Pentru a evita reflexiile, suprafata tastaturii trebuie sa fie mata.
Poziţia tastaturii şi caracteristicile tastelor trebuie sa faciliteze utilizarea tastaturii.
Simbolurile tastelor trebuie sa prezinte contrast suficient şi sa fie lizibile din poziţia normală de lucru.
d) Masa sau suprafata de lucru
Masa sau suprafata de lucru trebuie sa aibă o suprafata puţin reflectanta, sa aibă dimensiuni suficiente şi sa permită o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii, documentelor şi echipamentului auxiliar.
Suportul pentru documente trebuie sa fie stabil şi uşor de reglat şi trebuie pozitionat astfel încât sa diminueze miscarile incomode ale capului şi ochilor.
Trebuie sa existe spaţiu suficient pentru a permite lucrătorilor o poziţie confortabila.
e) Scaun de lucru
Scaunul de lucru trebuie sa fie stabil şi sa asigure operatorului libertate de mişcare şi o poziţie confortabila.
Scaunul trebuie sa poată fi reglat pe verticala.
Spatarul scaunului trebuie sa poată fi înclinat şi reglat pe verticala.
Un reazem pentru picioare trebuie pus la dispoziţie celor care îl doresc.
2. Mediu de munca
a) Spaţiu
Prin dimensiunile şi amenajarea sa, postul de lucru trebuie sa asigure utilizatorului un spaţiu suficient, care sa îi permită sa isi schimbe poziţia şi sa varieze miscarile.
b) Iluminat
Iluminatul general şi iluminatul local (lampi de lucru) trebuie sa asigure condiţii de iluminat satisfăcătoare şi un contrast corespunzător între ecran şi mediul înconjurător, ţinând seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale utilizatorului.
Stralucirile şi reflexiile suparatoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate prin amenajarea locului de munca şi a postului de lucru în funcţie de amplasarea şi caracteristicile tehnice ale surselor de lumina artificiala.
c) Reflexii şi straluciri
Posturile de lucru trebuie sa fie amenajate astfel încât sursele de lumina, cum ar fi ferestrele şi alte deschideri, pereţii transparenti sau translucizi, precum şi echipamentele şi pereţii de culori deschise, sa nu provoace straluciri orbitoare directe şi sa antreneze cat mai puţin posibil reflexii pe ecran.
Ferestrele trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilităţi de reglare pentru a atenua lumina naturala la postul de lucru.
d) Zgomot
La amenajarea postului/posturilor de lucru trebuie sa se ţină seama de zgomotul emis de echipamentul care aparţine postului/posturilor de lucru, în special pentru a se evita distragerea atentiei sau perturbarea comunicării verbale.
e) Caldura
Echipamentele care aparţin postului/posturilor de lucru nu trebuie sa creeze disconfort lucrătorilor prin producerea de caldura în exces.
f) Radiatii
Toate radiatiile, cu excepţia partii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor.
g) Umiditate
Trebuie sa fie atins şi menţinut un nivel de umiditate corespunzător.
3. Interfata operator/computer
La elaborarea, alegerea, achiziţionarea şi modificarea programelor, precum şi pentru definirea sarcinilor care implica utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajatorul trebuie sa ţină seama de următoarele principii:
a) programul trebuie adaptat sarcinii de munca;
b) programul trebuie sa fie uşor de folosit şi, dacă este cazul, sa poată fi adaptat nivelului de cunoştinţe sau experienţei operatorului; niciun dispozitiv de verificare calitativă sau cantitativă nu poate fi folosit fără stirea lucrătorilor;
c) sistemele trebuie sa furnizeze lucrătorilor indicaţii cu privire la derularea operaţiunilor;
d) sistemele trebuie sa afiseze informaţiile într-un format şi într-un ritm adaptate operatorilor;
e) trebuie aplicate principii de ergonomie informatica, în special în cazul operaţiilor de prelucrare a datelor de către operator.

-------

Voteaza pe Real Web