UNITATE
      PROTEJATĂ
             

HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 15 august HG 1007/2006,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor.
ART. 2
În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) nava - orice nava maritima sau nava de pescuit care arboreaza pavilionul romanesc, aflată în proprietate publica ori privată, cu excepţia navelor de navigaţie interioară, navelor militare, ambarcatiunilor de agrement utilizate în scopuri necomerciale şi care nu au echipaj profesionist, precum şi a remorcherelor care isi desfăşoară activitatea în bazinele şi radele portuare;
b) lucrator - membru al echipajului sau persoana care exercita o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii şi elevii, cu excepţia piloţilor portuari şi a personalului de la uscat care desfăşoară o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
c) armator - proprietarul navei, cu excepţia cazurilor în care nava a fost închiriată fără echipaj şi materiale sau al carei management este asigurat, în totalitate ori parţial, de către o persoana fizica sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri persoana fizica ori juridică care a închiriat nava sau cea care asigura managementul navei este considerată armator;
d) dotare medicală - medicamente, echipament medical şi antidoturi, a căror lista neexhaustiva este prevăzută în anexa nr. 2;
e) antidot - substanta utilizata pentru prevenirea sau tratamentul efectului ori efectelor vătămătoare, directe sau indirecte, ale uneia ori mai multor substanţe incluse în lista cu substanţe periculoase prevăzută în anexa nr. 3.
ART. 3
Navele sunt clasificate în 3 categorii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

CAP. II Medicamente şi materiale sanitare - Spaţiu de îngrijire medicală - Medic

ART. 4
Fiecare nava care arboreaza pavilionul romanesc trebuie sa aibă în permanenta la bordul sau o dotare medicală conformă, din punct de vedere calitativ, cu prevederile pct. I şi II ale anexei nr. 2, corespunzător categoriei de nave din care face parte.
ART. 5
Cantităţile de medicamente şi de material medical care se iau la bord trebuie stabilite în funcţie de caracteristicile voiajului, ţinându-se seama de porturile de escala şi de destinaţie, durata voiajului, activităţile care se desfăşoară la bord, caracteristicile încărcăturii, precum şi de numărul lucrătorilor.
ART. 6
Conţinutul dotărilor medicale, în ceea ce priveşte medicamentele şi materialele sanitare, trebuie sa fie detaliat într-un document de control care sa corespundă cel puţin cadrului general prevăzut la pct. 1 şi 2 ale secţiunilor 1, a 2-a şi a 3-a pct. II ale anexei nr. 4.
ART. 7
(1) Fiecare nava care arboreaza pavilionul romanesc şi care se încadrează în categoria de nave C trebuie sa dispună, pentru fiecare dintre plutele şi barcile sale de salvare, de o cutie etansa care sa conţină cel puţin materialele sanitare prevăzute la pct. I şi II ale anexei nr. 2.
(2) Conţinutul cutiei este detaliat în documentul de control prevăzut la art. 6.
ART. 8
(1) Fiecare nava care arboreaza pavilionul romanesc, având un tonaj brut mai mare de 500 tdw, al carei echipaj este alcătuit din 15 sau mai mulţi lucrători şi care efectuează un voiaj cu durata de peste 3 zile, trebuie sa dispună de un spaţiu care sa permită acordarea ingrijirilor medicale în condiţii materiale şi igienice corespunzătoare.
(2) Fiecare nava care arboreaza pavilionul romanesc, al carei echipaj este alcătuit din 100 sau mai mulţi lucrători şi care efectuează un voiaj internaţional cu durata de peste 3 zile, trebuie sa aibă la bord un medic responsabil cu îngrijirea medicală a lucrătorilor.

CAP. III Antidoturi

ART. 9
Fiecare nava care arboreaza pavilionul romanesc şi care transporta una sau mai multe dintre substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 3 trebuie sa dispună la bord, în cadrul dotării medicale, cel puţin de antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.
ART. 10
(1) Fiecare nava de tip feribot care arboreaza pavilionul romanesc şi ale carei condiţii de exploatare nu permit întotdeauna cunoaşterea în avans a naturii substanţelor periculoase transportate trebuie sa aibă la bord, în dotarea medicală, cel puţin antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.
(2) În cazul în care, pe o linie regulată, durata voiajului este mai mica de doua ore, antidoturile pot fi limitate la acelea care trebuie sa fie administrate, în caz de extrema urgenta, într-o perioada de timp care sa nu depăşească durata normală a voiajului.
ART. 11
Conţinutul dotării medicale, în ceea ce priveşte antidoturile, se înscrie în documentul de control care trebuie sa corespundă cel puţin cadrului general prevăzut la pct. II poz. 3 al secţiunilor 1, a 2-a şi a 3-a ale anexei nr. 4.

CAP. IV Responsabilităţi

ART. 12
Aprovizionarea şi completarea dotării medicale a fiecărei nave care arboreaza pavilionul romanesc se face pe cheltuiala exclusiva a armatorului, fără nicio contribuţie financiară din partea lucrătorilor.
ART. 13
(1) Responsabilitatea administrării dotării medicale revine comandantului navei.
(2) Fără a se diminua responsabilitatea prevăzută la alin. (1), comandantul navei poate sa delege responsabilitatea utilizării şi întreţinerii dotării medicale unuia sau mai multor lucrători desemnaţi în acest sens datorită competentei lor.
ART. 14
Dotarea medicală trebuie menţinută în stare buna, completată şi reînnoită cat mai curând posibil, în orice situaţie constituind o prioritate a procedurilor normale de aprovizionare.
ART. 15
În caz de urgenta medicală, constatată de către comandant după ce acesta a primit un aviz medical, medicamentele, materialele sanitare şi antidoturile necesare care nu se găsesc la bord trebuie sa fie procurate cat mai curând posibil.

CAP. V Informarea şi instruirea

ART. 16
Dotarea medicală trebuie sa fie însoţită de instrucţiuni de folosire, inclusiv de instrucţiuni de folosire a antidoturilor prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.
ART. 17
Toţi posesorii de certificate de competenta şi alte categorii de lucrători care isi desfăşoară activitatea la bordul unei nave ce arboreaza pavilionul romanesc trebuie sa facă dovada ca au absolvit un curs de asistenta medicală şi de prim ajutor în caz de accident sau de urgenta medicală.
ART. 18
Comandantul şi lucrătorul sau lucrătorii care, în conformitate cu art. 13, au fost desemnaţi sa utilizeze dotarea medicală trebuie sa urmeze un curs de instruire specială, cel puţin o data la 5 ani, luându-se în considerare riscurile şi cerinţele specifice corespunzătoare diferitelor categorii de nave, precum şi liniile directoare prevăzute în anexa nr. 5.

CAP. VI Consultaţii medicale prin radio

ART. 19
În scopul îmbunătăţirii tratamentului de urgenta pentru lucrătorii aflaţi la bordul navelor, Ministerul Sănătăţii Publice asigura lucrătorilor consultatie medicală gratuita prin radio prin Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale "RADIONAV" - S.A.
ART. 20
Ministerul Sănătăţii Publice asigura instruirea medicilor care isi oferă serviciile în centrele de consultatie prin radio, ţinând seama de condiţiile specifice existente la bordul navelor.
ART. 21
(1) Centrele de consultatie prin radio pot păstra date personale cu caracter medical, cu acordul lucrătorilor respectivi, în scopul optimizarii asistenţei medicale acordate prin radio.
(2) Datele personale cu caracter medical au caracter confidenţial.

CAP. VII Controlul dotării medicale la bordul navelor

ART. 22
(1) Controlul dotării medicale la bordul navelor care arboreaza pavilionul romanesc se efectuează anual de către Ministerul Sănătăţii Publice.
(2) Controlul periodic prevăzut la alin. (1) urmăreşte dacă:
a) dotarea medicală este în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în prezenta hotărâre;
b) documentul de control prevăzut la art. 6 confirma ca dotarea medicală este în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în prezenta hotărâre;
c) condiţiile de păstrare a dotării medicale sunt corespunzătoare;
d) datele de expirare au fost respectate.
ART. 23
(1) Controlul dotării medicale a plutelor şi barcilor de salvare trebuie efectuat în timpul activităţii de verificare anuala a acestora.
(2) Controlul prevăzut la alin. (1) nu poate sa fie amânat mai mult de 5 luni.

CAP. VIII Dispoziţii finale

ART. 24
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 25
Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 septembrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/29/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate prentru îmbunătăţirea asistenţei medicale la bordul navelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 113/1992.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:
──────────────
p. Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Mihai Constantin Seitan,
secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

Bucureşti, 2 august 2006.
Nr. 1.007.

ANEXA 1 CATEGORII DE NAVE
A. Nave maritime sau pescadoare, indiferent de lungimea voiajului
B. Nave maritime sau pescadoare care fac voiaje pe distanţe sub 150 de mile marine fata de cel mai apropiat port dotat corespunzător din punct de vedere medical.
În situaţia în care un port romanesc dotat corespunzător din punct de vedere medical se afla în raza de acţiune a unui serviciu permanent de salvare cu elicoptere, limita maxima a voiajului pentru navele de categoria B se extinde la 175 de mile marine. În aceasta situaţie autoritatea competenta care a organizat serviciul permanent de salvare cu elicoptere trebuie sa comunice informaţii la zi cu privire la zonele şi condiţiile în care operează elicopterele de salvare:
a) statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene;
b) comandantilor navelor care arboreaza pavilionul romanesc şi care fac parte din categoria B.
Informaţiile trebuie sa fie comunicate în cel mai potrivit mod, de exemplu, prin centre de consultatie prin radio, centre de coordonare a salvării sau staţii radio de coasta.
C. Nave portuare, barci şi ambarcatiuni care navigheaza foarte aproape de coasta sau care nu au alta cabina în afară de timonerie.

ANEXA 2 LISTA NEEXHAUSTIVA A DOTĂRII MEDICALE

I. MEDICAMENTE

*T*
┌────────────┐
│ Categorii │
│ de nave │
├───┬────┬───┤
│ A │ B │ C │
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│1. Cardiovasculare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│b) Antianginoase │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│c) Diuretice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│d) Antihemoragice, inclusiv agenţi care stimuleaza │ x │ x │ x │
│contractiile uterine dacă exista femei la bord │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│e) Antihipertensive │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│2. Medicamente care acţionează asupra sistemului │ │ │ │
│gagtro-intestinal │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│a) Medicameate pentru patologii gastrice şi duodenale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Antiulceroase antagoniste ale receptorilor H2 de │ x │ │ │
│histamina │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Pansamente antiacide pentru mucoasa │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│b) Antivomitive │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│c) Laxative lubrifiante │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│d) Antidiareice │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│e) Antiseptice intestinale │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│f) Antihemoroidale │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│3. Analgezice şi antispasmodice │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│a) Analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│b) Analgezice puternice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│c) Spasmolitice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│4. Medicamente pentru sistemul nervos │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│a) Anxiolitice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│b) Neuroleptice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│c) Antinaupatice │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│d) Antiepileptice │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│5. Antialergice şi antianafilactice │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│a) Antihistaminice H1 │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│b) Glucocorticoizi injectabili │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│6. Medicamente pentru sistemul respirator │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│a) Medicamente utilizate în bronhospasme │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│b) Antitusive │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│c) Medicamente utilizate în rinite şi sinuzite │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│7. Medicamente antiinfectioase │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│a) Antibiotice (cel puţin doua familii) │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│b) Sulfamide antibacteriene │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│c) Antiseptice urinare │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│d) Antiparazitare │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│e) Antiinfectioase intestinale │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│f) Vaccinuri şi imunoglobuline antitetanice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│8 Compuşi pentru rehidratare, aport caloric şi │ x │ x │ │
│compensare vasculara │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│9. Medicamente pentru uz extern │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ a) Medicatie dermatologica │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Soluţii antiseptice │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Unguente antibiotice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Unguente antiinflamatoare şi analgezice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Creme antimicotice │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Preparate contra arsurilor │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ b) Medicatie oftalmologica │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Colir antibiotic │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Colir antibiotic şi antiinflamator │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Colir anestezic │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Colir miotic hipotonic │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ c) Medicatie otica │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Soluţii antibiotice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Soluţii anestezice şi antiinflamatorii │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│d) Medicatie bucofaringiana │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Colutoriu antibiotic sau antiseptic │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ e) Anestezice locale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Anestezice locale prin refrigerare │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Anestezice locale injectabile subcutanat │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│ - Amestecuri anestezice şi antiseptice dentare │ x │ x │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
*ST*
II. ECHIPAMENT MEDICAL

*T*
┌────────────┐
│ Categorii │
│ de nave │
├───┬────┬───┤
│ A │ B │ C │
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│1. Echipament pentru reanimare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Aparat pentru reanimare manuală │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Aparat pentru oxigenoterapie cu valva care permite │ x │ x │ │
│folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de │ │ │ │
│oxigen │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii │ x │ x │ │
│superioare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Canula pentru resuscitare gura la gura │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│2. Pansamente şi echipament de sutura │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Agrafe de unica folosinta sau trusa de suturare cu ace │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Bandaje elastice adezive │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Fesi de tifon pentru pansat │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Fesi de tifon tubulare pentru pansatul degetelor │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Comprese sterile din tifon │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Vata hidrofila │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Cearsafuri sterile pentru victime ale arsurilor │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Eşarfe triunghiulare │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Manusi de polietilena de unica folosinta │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Pansamente adezive │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Pansamente compresive sterile │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Suturatoare neabsorbabile cu ace │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Bandaje cu vaselina │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│3. Instrumente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Bisturie de unica folosinta │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Cutie din inox pentru instrumente │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Foarfece │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Pense de disectie │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Pense hemostatice │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Port-ace │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Aparate de ras de unica folosinta │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│4. Echipament de examinare şi supraveghere │ │ │ │
│medicală │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Apasatoare de limba, de unica folosinta │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Benzi reactive pentru analiza urinei │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Fise pentru înregistrarea temperaturii │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Fise medicale de evacuare │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Stetoscop │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Tensiometru aneroid │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Termometru medical standard │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Termometru hipotermic │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│5. Echipament pentru injectare, perfuzie, punctie şi │ │ │ │
│cateterism │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Instrumente pentru drenarea vezicii urinare │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Set de picurare rectal │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Filtre de unica folosinta pentru perfuzii │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Pungi pentru drenarea urinei │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Seringi şi ace de unica folosinta │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Sonda urinara │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│6. Echipament medical general │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Plosca │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Buiota │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Urinara │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Punga cu gheaţa │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│7. Echipament de imobilizare şi contentie │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Atela maleabila pentru deget │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Atela maleabila pentru braţ şi mana │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Atela gonflabila │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Atela pentru coapsa │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Colier cervical pentru imobilizarea gatului │ x │ x │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Atela Thomas sau saltea cu găuri │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│8. Dezinfecţie - dezinsecţie - profilaxie │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Compuşi pentru dezinfectarea apei │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Insecticid lichid │ x │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┤
│- Insecticid pudra │ x │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
*ST*

III. ANTIDOTURI

1. Medicamente:
- generale;
- cardiovasculare;
- sistem gastrointestinal;
- sistem nervos;
- sistem respirator;
- antiinfectioase;
- uz extern.
2. Echipament medical:
- necesar pentru oxigenoterapie (inclusiv necesarul pentru întreţinerea acestuia).

NOTA:
Pentru aplicarea detaliată a punctului III din anexa nr. 2, se poate utiliza Ghidul de prim ajutor medical în cazul accidentelor datorate mărfurilor periculoase (MFAG), inclus în Codul internaţional privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de Organizaţia Maritima Internationala (IMO), editia consolidata din 1990.

ANEXA 3 SUBSTANŢE PERICULOASE
Substantele prevăzute în prezenta anexa trebuie sa fie luate în considerare, oricare ar fi forma în care acestea sunt transportate la bord, inclusiv când sunt sub forma de deşeuri sau reziduuri de marfa:
- substanţe şi obiecte explozibile;
- gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
- lichide inflamabile;
- produse solide inflamabile;
- substanţe supuse arderii spontane;
- substanţe care, în contact cu apa, degaja gaze inflamabile;
- substanţe combustibile;
- peroxizi organici;
- substanţe toxice;
- substanţe infectioase;
- substanţe radioactive;
- substanţe corozive;
- diverse substanţe periculoase, cum ar fi orice alte substanţe care, din experienta, s-au dovedit ori se pot dovedi periculoase, pentru care trebuie aplicate prevederile art. 9-11 din hotărâre.

NOTA:
Pentru aplicarea în detaliu a prezentei anexe se poate utiliza Codul internaţional privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de IMO, editia consolidata din 1990.

ANEXA 4 CADRUL GENERAL PENTRU CONTROLUL DOTĂRII MEDICALE A NAVELOR

SECŢIUNEA 1 NAVE DIN CATEGORIA A

I. Date privind nava
Nume: .....................................
Pavilion: .................................
Portul de înmatriculare ...................

*T*
II. Dotare medicală
┌──────────┬──────────┬────────┐
│Cantitatea│Canti- │Obser- │
│necesară │tatea exi-│vatii │
│ │stenta │(în │
│ │la bord │special │
│ │ │data ex-│
│ │ │pirarii)│
┌───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1. MEDICAMENTE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.1. Cardiovasculare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ a) Analeptice cardio-circulatorii - │ │ │ │
│ Simpatomimetice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ b) Antianginoase │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ c) Diuretice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ d) Antihemoragice, inclusiv agenţi care │ │ │ │
│ stimuleaza contractiile uterine dacă │ │ │ │
│ exista femei la bord │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ e) Antihipertensive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.2. Medicamente care acţionează asupra │ │ │ │
│ sistemului gastro-intestinal │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│a) Medicamente pentru patologii gastrice şi │ │ │ │
│ duodenale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Antiulceroase antagoniste ale receptorilor │ │ │ │
│ H2 de histamina │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Pansamente antiacide pentru mucoasa │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ b) Antivomitive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ c) Laxative lubrifiante │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ d) Antidiareice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ e) Antiseptice intestinale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ f) Antihemoroidale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.3. Analgezice şi antispasmodice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ a) Analgezice, antipiretice şi antiinflama- │ │ │ │
│ torii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ b) Analgezice puternice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ c) Spasmolitice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.4. Medicamente pentru sistemul nervos │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ a) Anxiolitice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ b) Neuroleptice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ c) Antinaupatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ d) Antiepileptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.5. Antialergice şi antianafilactice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ a) Antihistaminice H1 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ b) Glucocorticoizi injectabili │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.6. Medicamente pentru sistemul respirator │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ a) Medicamente utilizate în bronhospasme │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ b) Antitusive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ c) Medicamente utilizate în rinite şi sinuzite│ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.7. Medicamente antiinfectioase │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ a) Antibiotice (cel puţin doua familii) │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ b) Sulfamide antibacteriene │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ c) Antiseptice urinare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ d) Antiparazitare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ e) Antiinfectioase intestinale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ f) Vaccinuri şi imunoglobuline antitetanice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.8. Compuşi pentru rehidratare, aport caloric│ 0 │ 0 │ 0 │
│ şi compensare vasculara │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1.9. Medicamente pentru uz extern │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ a) Medicatie dermatologica │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Soluţii antiseptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Unguente antibiotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Unguente antiinflamatoare şi analgezice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Creme antimicotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Preparate contra arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ b) Medicatie oftalmologica │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Colir antibiotic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Colir antibiotic şi antiinflamator │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Colir anestezic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Colir miotic hipotonic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ c) Medicatie otica │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Soluţii antibiotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Soluţii anestezice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ d) Medicatie bucofaringiana │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Colutoriu antibiotic sau antiseptic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ e) Anestezice locale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Anestezice locale prin refrigerare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Anestezice locale injectabile subcutanat │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Amestecuri anestezice şi antiseptice dentare│ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2. ECHIPAMENT MEDICAL │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2.1. Echipament pentru reanimare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Aparat pentru reanimare manuală │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Aparat pentru oxigenoterapie cu valva care │ 0 │ 0 │ 0 │
│ permite folosirea oxigenului industrial de la │ │ │ │
│ bord sau rezervor de oxigen │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor │ 0 │ 0 │ 0 │
│ respiratorii superioare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Canula pentru resuscitare gura la gura │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 2.2. Pansamente şi echipament de sutura │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Agrafe de unica folosinta sau trusa de │ │ │ │
│ suturare cu ace │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Bandaje elastice adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Fesi de tifon pentru pansat │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Fesi de tifon tubulare pentru pansatul │ │ │ │
│ degetelor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Comprese sterile din tifon │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Vata hidrofila │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Cearsafuri sterile pentru victime ale │ │ │ │
│ arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Eşarfe triunghiulare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Manusi de polietilena de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Pansamente adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Pansamente compresive sterile │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Suturatoare adezive sau bandaje din oxid │ │ │ │
│ de zinc │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Suturatoare neabsorbabile cu ace │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Bandaje cu vaselina │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2.3. Instrumente │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Bisturie de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Cutie din inox pentru instrumente │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Foarfece │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Pense de disectie │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Pense hemostatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Port-ace │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Aparate de ras de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2.4. Echipament de examinare şi supraveghere │ │ │ │
│ medicală │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Apasatoare de limba, de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Benzi reactive pentru analiza urinei │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Fise pentru înregistrarea temperaturii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Fise medicale de evacuare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Stetoscop │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Tensiometru aneroid │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Termometru medical standard │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Termometru hipotermic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2.5. Echipament pentru injectare, perfuzie, │ │ │ │
│ punctie şi cateterism │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Instrumente pentru drenarea vezicii urinare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Set de picurare rectal │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Filtre de unica folosinta pentru perfuzii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Pungi pentru drenarea urinei │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Seringi şi ace de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Sonda urinara │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2.6. Echipament medical general │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Plosca │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Buiota │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Urinara │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Punga cu gheaţa │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2.7. Echipament de imobilizare şi contentie │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Atela maleabila pentru deget │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Atela maleabila pentru braţ şi mana │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Atela gonflabila │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Atela pentru coapsa │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Colier cervical pentru imobilizarea gatului │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Atela Thomas sau saltea cu găuri │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2.8. Dezinfecţie - dezinsecţie - profilaxie │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Compuşi pentru dezinfectarea apei │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Insecticid lichid │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ - Insecticid pudra │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3. ANTIDOTURI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.1. Generale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.2. Cardio-vasculare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.3. Sistem gastrointestinal │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.4. Sistem nervos │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.5. Sistem respirator │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.6. Antiinfectioase │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.7. Uz extern │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.8. Altele │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 3.9. Necesar pentru oxigenoterapie │ 0 │ 0 │ 0 │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┘

Locul şi data: ..................................
Semnatura comandantului: .....................................
Aprobarea persoanei sau autorităţii competente: ..............
*ST*

SECŢIUNEA a 2-a NAVE DIN CATEGORIA B

I. Date privind nava
Nume: ...........................................
Pavilion: .......................................
Portul de înmatriculare: ........................

*T*
II. Dotare medicală

┌──────┬──────────┬────────┐
│Canti-│Canti- │Obser- │
│tatea │tatea exi-│vatii │
│nece- │stenta │(în │
│sara │la bord │special │
│ │ │data ex-│
│ │ │pirarii)│
┌───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1. MEDICAMENTE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.1. Cardiovasculare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Analeptice cardio-circulatorii - │ │ │ │
│ Simpatomimetice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Antianginoase │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│c) Diuretice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│d) Antihemoragice, inclusiv agenţi care stimuleaza │ 0 │ 0 │ 0 │
│contractiile uterine dacă exista femei la bord │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.2. Medicamente care acţionează asupra sistemului │ │ │ │
│gastro-intestinal │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Medicamente pentru patologii gastrice şi │ │ │ │
│duodenale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Pansamente antiacide pentru mucoasa │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Antivomitive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│c) Antidiareice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│d) Antiseptice intestinale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│e) Antihemoroidale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.3. Analgezice şi antispasmodice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Analgezice puternice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│c) Spasmolitice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.4. Medicamente pentrn sistemul nervos │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Anxiolitice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Neuroleptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│c) Antinaupatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.5. Antialergice şi antianafilactice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Antihistaminice H 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Glucocorticoizi injectabili │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.6. Medicamente pentru sistemul respirator │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Medicamente utilizate în bronhospasme │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Antitusive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│c) Medicamente utilizate în rinite şi sinuzite │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.7. Medicamente antiinfectioase │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Antibiotice (cel puţin doua familii) │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Sulfamide antibacteriene │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│c) Antiparazitare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│d) Antiinfectioase intestinale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│e) Vaccinuri şi imunoglobuline antitetanice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.8. Compuşi pentru rehidratare, aport caloric şi │ 0 │ 0 │ 0 │
│compensare vasculara │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.9. Medicamente pentru uz extern │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Medicatie dermatologica │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Soluţii antiseptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Unguente antibiotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Unguente antiinflamatoare şi analgezice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Preparate contra arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Medicatie oftalmologica │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Colir antibiotic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Colir antibiotic şi antiinflamator │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Colir anestezic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Colir miotic hipotonic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│c) Medicatie otica │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Soluţii antibiotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Soluţii anestezice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│d) Medicatie bucofaringiana │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Colutoriu antibiotic sau antiseptic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│e) Anestezice locale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Anestezice locale injectabile subcutanat │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Amestecuri anestezice şi antiseptice dentare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2. ECHIPAMENT MEDICAL │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2.1. Echipament pentru reanimare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Aparat pentru reanimare manuală │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Aparat pentru oxigenoterapie cu valva care │ 0 │ 0 │ 0 │
│permite folosirea oxigenului industrial de la bord │ │ │ │
│sau rezervor de oxigen │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor │ 0 │ 0 │ 0 │
│respiratorii superioare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Canula pentru resuscitare gura la gura │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2.2. Pansamente şi echipament de sutura │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Agrafe de unica folosinta sau trusa de suturare │ │ │ │
│cu ace │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Bandaje elastice adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Comprese sterile din tifon │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Vata hidrofila │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Cearsafuri sterile pentru victime ale arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Eşarfe triunghiulare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Manusi de polietilena de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Pansamente adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Pansamente compresive sterile │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Bandaje cu vaselina │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2.3. Instrumente │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Cutie din inox pentru instrumente │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Foarfece │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Pense de disectie │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Pense hemostatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2.4. Echipament de examinare şi supraveghere │ │ │ │
│medicală │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Apasatoare de limba, de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Fise medicale de evacuare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Stetoscop │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Tensiometru aneroid │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Termometru medical standard │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Termometru hipotermic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2.5. Echipament pentru injectare, perfuzie, │ │ │ │
│punctie şi cateterism │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Seringi şi ace de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2.6. Echipament de imobilizare şi contentie │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Atela maleabila pentru deget │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Atela maleabila pentru braţ şi mana │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Atela gonflabila │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Atela pentru coapsa │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Colier cervical pentru imobilizarea gatului │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3. ANTIDOTURI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.1. Generale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.2. Cardio-vasculare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.3. Sistem gastrointestinal │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.4. Sistem nervos │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.5. Sistem respirator │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.6. Antiinfectioase │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.7. Uz extern │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.8. Altele │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.9. Necesar pentru oxigenoterapie │ 0 │ 0 │ 0 │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴────────┘

Locul şi data:.......................
Semnatura comandantului:....................................
Aprobarea persoanei sau autorităţii competente: ............
*ST*

SECŢIUNEA a 3-a NAVE DIN CATEGORIA C

I. Date privind nava
Nume: .............................................
Pavilion: .........................................
Portul de înmatriculare: ..........................

*T*
II. Dotare medicală

┌──────┬──────────┬────────┐
│Canti-│Canti- │Obser- │
│tatea │tatea exi-│vatii │
│nece- │stenta │(în │
│sara │la bord │special │
│ │ │data ex-│
│ │ │pirarii)│
┌───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1. MEDICAMENTE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.1. Cardiovasculare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Antianginoase │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Antihemoragice, inclusiv agenţi care stimuleaza │ 0 │ 0 │ 0 │
│contractiile uterine dacă exista femei la bord │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.2. Medicamente care acţionează asupra sistemului │ │ │ │
│gastro-intestinal │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│a) Antivomitive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│b) Antidiareice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.3. Analgezice şi antispasmodice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.4. Medicamente pentru sistemul nervos │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Antinaupatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│1.5. Medicamente pentru uz extern │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│Medicatie dermatologica │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Soluţii antiseptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Preparate contra arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2. ECHIPAMENT MEDICAL │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2.1. Echipament pentru reanimare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Canula pentru resuscitare gura la gura │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│2.2. Pansamente şi echipament de sutura │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Bandaje elastice adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Comprese sterile din tifon │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Manusi de polietilena de unica folosinta │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Pansamente adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Pansamente compresive sterile │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│- Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3. ANTIDOTURI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.1. Generale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.2. Cardio-vasculare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.3. Sistem gastrointestinal │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.4. Sistem nervos │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.5. Sistem respirator │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.6. Antiinfectioase │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.7. Uz extern │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.8. Altele │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┤
│3.9. Necesar pentru oxigenoterapie │ 0 │ 0 │ 0 │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴────────┘

Locul şi data:.......................
Semnatura comandantului:....................................
Aprobarea persoanei sau autorităţii competente: ............
*ST*

ANEXA 5 INSTRUIREA MEDICALĂ a comandantului şi a lucrătorilor desemnaţi

I. Instruirea medicală a comandantului şi a lucrătorilor desemnaţi are ca scop:
1. însuşirea cunoştinţelor de baza de fiziologie, simptomatologie şi terapeutică;
2. însuşirea elementelor de medicina preventivă, în special din domeniul igienei individuale şi colective, şi a elementelor privind măsurile profilactice;
3. însuşirea cunoştinţelor practice privind procedurile terapeutice de baza şi a modalităţilor de evacuare sanitară.
Pentru persoanele cu atribuţii medicale la bordul navelor de categoria A, instruirea practica trebuie sa se efectueze în spitale;
4. însuşirea cunoştinţelor referitoare la modalităţile de utilizare a mijloacelor de consultare medicală la distanta.
II. Instruirea medicală trebuie sa ţină seama de programele detaliate din documentele internaţionale recente şi relevante.

__________

Voteaza pe Real Web