UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Registrul de coordonare SSM

Registrul de coordonare SSM

Registrul de coordonareregistru de coordonare SSM

Registrul de coordonare SSM cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate
Coordonatorul de securitate şi sănătate trebuie să respecte obligaţia de consemnare în registrul de coordonare a evenimentelor care au avut loc, constatările efectuate şi deciziile luate în conf. cu art. 37, astfel încât să coordoneze  eforturile şi resursele pentru eliminarea pe viitor a eventualelor evenimente.

Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să consemneze în registrul de coordonare SSM:
a. numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe şantier;
b. lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor; Informaţiile referitoare la nominalizare antreprenori, subantreprenori, lista cu efectivul lucrătorilor , duratele de execuţie şi începere a lucrărilor solicitate în registrul de coordonare sunt elemente esenţiale pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi realizarea securităţii şi sănătăţii pe şantier.
c. evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate; Toate evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea lucrărilor, indiferent dacă sunt legate sau nu direct de activitatea de construcţii propriu-zisă, reuniuni de coordonare, activităţi de informare, constatari, decizii luate trebuie avute în vedere şi consemnate în registrul de coordonare pentru o buna gestionare a coordonarii în materie de securitate şi sănătate.
d. observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în muncă aduse la cunoştinţă beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi eventualele răspunsuri ale acestora; Observaţiile, informaţiile şi propunerile eventuale răspunsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă trebuie prezentate beneficiarului, managerului de proiect astfel încât aceştia din urmă să le poată integra în planul de sănătate şi securitate în muncă, în cazul în care consideră acest lucru necesar. Prin urmare, observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în muncă aduse la cunoştinţă beneficiarului, managerului de proiect vor acţiona ca instrument pentru reglementarea activităţii de prevenire pe şantier.
e. observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; Fiecare antreprenor/subantreprenor trebuie să efectueze o primă evaluare privind securitatea şi sănătatea în muncă bazată pe activităţile şi meseriile respective, făcînd propuneri şi observaţii, stabilind măsurile de prevenire care urmează să se aplice pentru a gestiona riscurile identificate pentru fiecare dintre aceste activităţi şi meserii.
f. abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate; Abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate sunt notate în registrul de coordonare, evidenta acestora putind conduce la revizuirea planului de securitate şi sănătate şi eliminarea abaterilor.
g. rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care trebuie transmise; Rapoartele vizitelor de control şi ale intrunirilor, dispozitiile se consemneaza în vederea revizuirii planului de securitate şi sănătate. De asemenea, poate rezulta ca metodele de lucru pe care toţi cei care participă la proiect planifică să le dezvolte trebuie să fie revizuite pentru a se asigura că acestea nu sunt nici contradictorii, nici incompatibile.
h. incidente şi accidente care au avut loc; Odată ce au fost raportate incidente, accidente este esenţial să se introduca mecanisme de control corespunzătoare pentru evitarea /eliminarea riscurilor care au condus la acestea şi respectarea principiilor de securitatei inspectorilor sanitari.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să transmită coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării registrul de coordonare SSM cu toate datele şi informatiile consemnate la art. 37 pentru a planifica prevenirea, rezultând un întreg care combină aspectele tehnice, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor de mediu asupra muncii, adoptând măsuri mai degrabă de protecţie colectivă, decât de protecţie individuală.

Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari. Toate aceste persoane au autoritatea de a emite un raport/o notificare privind conformitatea cu Hotărârea de Guvern nr.300/2006.

Registrul de coordonare SSM trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării
Registrul de coordonare SSM trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate timp de 5 ani de la recepţia finală a lucrării.
Acesta evidentiaza numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe şantier, lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor, evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate, observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în muncă aduse la cunoştinţă beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi eventualele răspunsuri ale acestora, observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate, rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care trebuie transmise, incidente şi accidente care au avut loc.

Păstrarea registrului de coordonare SSM de către coordonatorul de securitate şi sănătate şi dupa receptia finala a lucrarii poate ajuta la o mai buna gestionare a riscurilor impunând adoptarea unor măsuri preventive adecvate pentru a evita sau minimiza posibilitatea ca lucrătorul să sufere vătămări serioase.

Voteaza pe Real Web