UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Planul de securitate şi sănătate în muncăplan de securitate si sanatate in munca

Planul de securitate şi sănătate în muncă SSM este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier. este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier.
El trebuie să fie redactat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate SSM încă din faza de elaborare a proiectului şi ţinut la zi pe toată durata desfăşurării lucrărilor.
Planurile proprii de securitate şi sănătate SSM ale diverşilor antreprenori trebuie să fie integrate în planul de securitate şi sănătate elaborat de coordonator.
Planul de securitate şi sănătate SSM trebuie să precizeze cerinţele de securitate şi sănătate SSM aplicabile pe şantier, să specifice riscurile care pot apărea şi să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor.
Planul de securitate şi sănătate trebuie SSM să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă SSM sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii SSM.
Planul de securitate şi sănătate SSM trebuie să fie păstrat de către managerul de proiect timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării.
Planul de securitate şi sănătate SSM în muncă este documentul întocmit şi adaptat în timp care, coerent cu proiectul de execuţie al lucrării şi adaptat la sistemul de construcţii al antreprenorului, permit ca activitatea să fie dezvoltată în condiţii corecte de prevenire.
În acest scop, se realizează identificarea riscurilor profesionale care pot fi evitate, indicând măsurile tehnice necesare pentru acest scop, precum şi o listă cu riscurile profesionale care nu pot fi eliminate, urmate de evaluarea acestora, aşa cum s-a indicat mai sus, precizând măsurile tehnice de prevenire şi protecţie care vizează controlul şi reducerea acestor riscuri şi evaluarea eficienţei acestora, în special atunci când sunt propuse măsuri alternative.
În timpul procesului de execuţie, toate modificările necesare vor fi încorporate în plan.
Planul de securitate şi sănătate SSM se întocmeşte şi redactează, încă din faza de elaborare a proiectului, în care previziunile conţinute în studiul de bază de sănătate şi securitate sunt analizate, studiate, dezvoltate şi completate, în funcţie de propriul său sistem pentru executarea lucrărilor.
Dacă este cazul, acest plan va cuprinde măsurile alternative de prevenire propuse, pe care proiectantul le sugerează cu justificarea tehnică corespunzătoare şi care nu poate implica o reducere a nivelurilor de protecţie prevăzute în studiu sau în studiu de bază.
Planul de securitate şi sănătate SSM în muncă care este un document elaborat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă SSM sau de către managerul de proiect, încă din faza de elaborare a proiectului.
Constituie actul de bază pentru reglementarea activităţii de prevenire pe şantier.
Acest plan va evolua şi se va dezvolta pe durata elaborarii şi desfasurarii proiectului pentru operarea oricăror schimbari ce pot surveni pe parcursul proiectului.
Proiectantul trebuie sa apeleze la orice persoane competente in domeniul SSM precum: evaluator de riscuri profesionale, servicii interne de prevenire si protectie ale antrepenorilor, persoane desemnate de a se ocupa de activitati de prevenire si protectie ale angajatorilor care au lucrari pe santier, coordonator SSM.
Pe masura ce antreprenorul general imparte executarea lucrarilor catre mai multi subantreprenori (de regula pe tipuri de lucrari) fiecare subantreprenor trebuie sa primească Planul propriu SSM intocmit de antreprenorul general si sa intocmesca planul sau propriu pentru lucrarile pe care urmeaza sa le execute.
Aceste planuri vor fi avizate de catre coordonatorul SSM din faza de executie si integrate in planul SSM.
În cazurile în care beneficiarul împarte executarea lucrărilor la mai mulţi antreprenori, fiecare dintre ei trebuie să pregătească un plan de securitate şi sănătate în muncă, în consecinţă pot exista numeroase planuri pentru acelaşi şantier.
În aceste condiţii, este necesară detectarea şi, dacă este cazul, eliminarea contradicţiilor posibile, interferenţelor şi incompatibilităţilor între aceste planuri în ceea ce priveşte metodele de lucru, activităţile care coincid în timp şi spaţiu, utilizarea de echipamente şi produse, etc.
Prin urmare, aceste planuri de securitate şi sănătate în muncă ale antreprenorilor vor trebui să fie integrate în planul de securitate şi sănătate al şantierului.
Trebuie luată în considerare situaţia care apare atunci când există o schimbare de antreprenor.
În acest caz, noul antreprenor are obligaţia de pregătire a propriului plan de securitate şi sănătate în muncă, care va fi prezentat coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în muncă sau managerului de proiect, după caz, pentru acceptare.
Poate apărea de asemenea circumstanţa, în care acest nou antreprenor acceptă planul precedent (pregătit de către antreprenorul înlocuit), fie parţial sau în întregime. În ambele cazuri opţiunea aleasă trebuie să fie documentată şi supusă procedurii de admitere menţionată.
La elaborarea planului de securitate şi sănătate al santierului, trebuie luate în considerare următoarele:
- proiectul de execuţie al lucrării;
- studii geotehnice, de impact pe mediu, pe trafic, alte studii de specialitate intocmite in faza de proiectare;
- planurile de prevenire ale antreprenorului şi subantreprenorilor săi;
- procedurile de execuţie ale antreprenorului şi subantreprenorilor săi;
- condiţiile specifice ale şantierului de construcţii.
Beneficiarul transmite informaţii privind tipurile de lucrari ce urmeaza sa fie executate
- proiectul de execuţie al lucrării - elaboratorului planului de securitate şi sănătate în muncă, astfel încât acesta să facă parte întotdeauna din proiectul lucrării şi să fie adaptat conţinutului acestuia.
a) Cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier se stabilesc în urma analizării proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă pe şantier.
Planul de securitate şi sănătate SSM trebuie să precizeze cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier prevăzute în Hotărârea de Guvern nr.300/2006.
Planul de securitate şi sănătate SSM trebuie să specifice riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesională existente pe şantier la fiecare post de lucru,riscuri rezultate în urma evaluării riscurilor dependente de echipamentele de muncă, de mediul de muncă, de materialele şi substanţele utilizate, de procedeele de lucru, de lipsa de instruire a personalului.
În urma identificării şi evaluării riscurilor planul de securitate şi sănătate SSM trebuie să cuprindă măsurile de prevenire, tehnice şi organizatorice care urmează să se implementeze pentru a controla riscurile(eliminarea sau diminuarea acţiunii lor asupra lucrătorilor).
b) Planul de securitate şi sănătate SSM trebuie să indice măsurile de prevenire necesare pentru eliminarea sau reducerea riscurilor evaluate.
Măsurile de prevenire includ două mari categorii:măsuri tehnice, referitoare la echipamentele de muncă şi mediul de muncă şi măsuri organizatorice referitoare la lucrători şi organizarea activităţii.
Măsurile tehnice indicate trebuie să fie cu preponderenţă cele de protecţie colectivă(electrosecuritate, protectori, ventilaţie, împrejmuiri, panouri izolante, plase protectoare etc.) şi de protecţie individuală (cască de protecţie, încălţăminte, antifoane, salopetă, centură de siguranţă etc.).
Măsurile organizatorice se referă la instruirea personalului, supravegherea stării de sănătate, repartizarea adecvată a sarcinilor, supravegherea executării lucrărilor.
Planul de securitate şi sănătate SSM în muncă va încorpora toate măsurile de prevenire care rezultă din evaluările de risc care trebuie efectuate.

Voteaza pe Real Web