UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Planul de securitate şi sănătate III.Plan securitate si sanatate III.

Planul de securitate şi sănătate SSM trebuie să includă de asemenea şi măsurile de prevenire pentru riscurile rezultate din interferenţa altor activităţi care se desfăşoară în aproprierea şantierului(de ex. zgomot produs de activităţi desfăşurate în proximitatea şantierului).
Măsurile referitoare la păstrarea ordinii şi curăţeniei pe şantier trebuie incluse de asemenea în planul de securitate şi sănătate SSM.
Acestea se referă la evacuarea materialelor şi deşeurilor în exces, păstrarea căilor de acces şi circulaţie libere, depozitarea materialelor şi sculelor în locuri special amenajate.
În cadrul instruirilor de securitate şi sănătate în muncă SSM vor fi demonstraţii practice privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;
Măsurile de coordonare şi colaborare între participanţi vor fi materializate şi în planul propriu de securitate şi sănătate SSM, care va fi avizat în primul rând de coordonatorul în materie de securitate dar şi de alte persoane implicate în securitatea şi sănătatea muncii pe şantier - medicul de medicina muncii, membrii comitetului de securitate şi sănătate SSM, reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii SSM.
Când se selectează locaţia posturilor, rutele sau zonele pentru trecerea pietonilor, vehiculelor şi utilajelor trebuie luate în considerare primele, pentru a se garanta trecerea sigură între posturile de lucru.
Dacă este necesar aceste rute trebuie demarcate pentru a facilita trecerea, prin instalarea de garduri, bariere de siguranţă rigide şi portabile, copertine, etc.
În mod similar, trebuie prevăzute mijloacele necesare pentru accesul de la rutele mai sus menţionate la zonele de lucru şi posturile de lucru, cu instalarea de scări, rampe, culoare, platforme, etc.
În legătura cu manipularea mecanică, trebuie avute în vedere cerinţele Hotărârii de Guvern nr.1146/2006 conform căruia au fost stabilite "cerinţele minime de sănătate şi securitate SSM pentru utilizarea echipamentelor de lucru de către lucrători”.
În acest sens, sarcinile, echipamentele şi mijloacele care urmează a fi utilizate, inclusiv accesoriile de ridicare trebuie să fie compatibile una cu cealaltă şi cu sarcina de transportat.
În legătura cu manipularea manuală, trebuie avute în vedere cerinţele Hotărârii de Guvern nr. 1051/2006 conform căruia au fost stabilite "cerinţele minime de sănătate şi securitate SSM referitoare la manipularea manuală care implică riscuri pentru lucrători, în particular pentru regiunea dorsolombară”.
Sa se manipuleze cat mai multe materiale cu mijloacele mecanizate, să se limiteze accesul pe scări cu materiale purtate în braţe, să se monteze sisteme de ridicare provizorii (lifturi de materiale, sisteme tip scripete manual etc)
În funcţie de materialele şi proprietăţile lor fizice şi chimice, trebuie specificate zonele alocate fiecăruia şi rutele de acces.
În acelaşi timp, zonele cu acces limitat pentru personal trebuie stabilite, demarcate şi să se specifice procedurile pentru garantarea acestor limitări.
Cu privire la stabilirea zonelor de depozitare, o atenţie specială trebuie acordată asigurării stabilităţii materialelor stocate şi manipulării corecte şi transportului acestora.
Relativ la substanţele şi materialele periculoase, trebuie îndeplinite cerinţele specificate în tabelele de date de securitate din documentaţia însoţitoare a fiecăreia. În orice caz, trebuie respectate cerinţele legale care afectează produsele ce urmează a fi stocate (agenţi chimici, combustibili, gaze, materiale radioactive, etc.)
Zonele de depozitare pentru deşeuri şi resturi trebuie demarcate şi ori de câte ori este posibil trebuie utilizate containere ale căror caracteristici depind de materialele pe care le conţin.
Eliminarea deşeurilor trebuie realizată prin utilizarea de conducte, transportoare sau orice alte mijloace pentru a evita expunerea liberă, reducând la minim poluarea mediului.
Condiţiile de ridicare a materialelor periculoase reprezintă o etapă internă pe şantier şi se referă la îndepărtarea containerelor specifice în care sunt stocate aceste materiale periculoase. Îndepărtarea containerelor trebuie să fie efectuată de companii autorizate, conform instrucţiunilor stabilite pentru fiecare tip de material.
Lucrătorii care intervin în prima etapă trebuie să fie echipaţi corespunzător pentru fiecare caz şi trebuie să primească instrucţiuni asupra procedurilor de manipulare a acestor tipuri de materiale.
Este necesară identificarea şi evaluarea riscurilor rezultate din aceste interactiuni şi incompatibilităţi, analizând coincidenţa în timp şi spaţiu a lucrătorilor, maşinilor, echipamentelor de lucru, dispozitivelor auxiliare, etc aferente diferitelor activităţi. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, trebuie adoptate măsurile preventive necesare, care trebuie să includă proceduri de lucru sigure, cu instrucţiuni adecvate pentru lucrătorii afectaţi.
Planul de securitate şi sănătate SSM în muncă poate fi completat şi adaptat de către coordonatorul SSM in faza de executie , inclusiv in situatia in care anumite parti din proiect se modifica faţă de stare iniţială a acestuia, progresul lucrărilor şi orice incidente posibile sau modificări care pot apărea în timpul lucrului, dar întotdeauna cu aprobare expresă, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de persoanele sau organismele cu responsabilităţi legate de prevenire şi protecţie din societăţile care participă la lucrări, aceştia putând prezenta, în scris şi în mod motivat, sugestii şi alternative pe care le consideră adecvate.
Odată ce a fost elaborat şi avizat planul de securitate şi sănătate SSM pentru şantier, este esenţial să se urmărească aplicarea corespunzătoare a măsurilor de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională ce decurg din activitatea desfăşurată pe şantier.
Pentru a putea fi cercetat în diverse situaţii, planul de securitate şi sănătate este ţinut pe şantier de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă SSM şi/sau şeful de şantier.
În cazul in care, in urma unui control efectuat de către coordonatul in faza de executie din partea beneficiarului şi/sau organele abilitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă SSM se constată că antreprenorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile referitoare la securitatea si sănătatea in munca SSM prevăzute de legislaţia in vigoare in domeniu, beneficiarul va solicita, prin transmiterea unei notificări, să se ia măsurile necesare pentru reglementarea situaţiei.
Pentru a evidenţia îndeplinirea adecvată a funcţiilor şi atribuţiilor manageriale pe şantier, inclusiv a activităţilor de prevenire şi protecţie, planul de securitate şi sănătate în muncă SSM se arhivează şi se păstrează într-o bază de date de către managerul de proiect, după recepţionarea finală a lucrării.
Acest plan de securitate şi sănătate în muncă arată, printre altele, faptul că:
- s-a respectat legislaţia în vigoare (Legea nr.319/2006, Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006, Hotărârea de Guvern nr.300/2006 etc.), în cazul unor controale efectuate de către organele abilitate;
- poate fi utilizat ca exemplu în activitatea de execuţie a unor lucrări asemănătoare în viitor etc.

Voteaza pe Real Web