UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor I.lege 307 din 2006

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor I.  obligaţii pentru persoane fizice si juridice:
Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii. (art. 1.)
Responsabilităţi:
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României. (art.2.).
Autoritatea de stat:
- Coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor (art.3.):
- la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
- la nivel local prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă elaborează strategia naţională de apărare împotriva incendiilor, care se prezintă Guvernului spre aprobare de către ministrul administraţiei şi internelor.
NOTĂ: A fost elaborată Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobată prin H.G. nr. 762/16.07.2008
Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti îşi exercită atribuţiile specifice în zone de competenţă stabilite prin hotărâre a Guvernului.
NOTA : Zonele de competenţă sunt stabilite prin HG 1492/2004privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă.
Managementul situaţiilor de urgenţă determinate de incendii se asigură prin componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. (art.4.)
NOTA: Cadrul juridic este definit prin Ordonanţă de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor:
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activităţi de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii incendiilor şi tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate. (art.28)
Forme de exercitare a autorităţii de stat de către Inspectoratul General:
a) Reglementare: Inspectoratul General elaborează strategii, norme, reglementări tehnice şi dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor, obligatorii pe întregul teritoriu al României, care se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (art. 17 (2)).
b) Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită, la nivel central,
prin inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriu al României, potrivit competenţelor. (art.28).
c) Controlul evaluării riscului de incendiu: În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată de existenţă, construcţiile şi amenajările de orice tip, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice. (art.29)
Obligaţia executării activităţilor menţionate revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit legii.
NOTA: Actele normative referitoare la evaluarea riscului de incendiu sunt prezentate în Capitolul 6.
d) Avizarea şi autorizarea din punct de vedere al securităţii la incendiu NOTA : Actele normative referitoare la avizele - autorizaţiile de securitate la incendiu sunt prezentate în 1.3.
e) Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc. Legea prevede obligaţia laboratoarelor de încercări la foc de a se autoriza, conform Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.770/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 49).
NOTA : Prin intrarea în vigoare a recentelor reglementări europene (Regulamentul 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului), ordinul ministrului a devenit caduc, ca şi prevederile acestui articol, legislaţia europeană având forţă juridică superioară legislaţiei naţionale.Cerinţa se referă acum la laboratoare acreditate.
f) Certificarea mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentelor de protecţie specifice
Mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentelor de protecţie specifice se introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii. (art.50). În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, introducerea pe piaţă a produselor se face pe baza evaluării conformităţii faţă de reglementările elaborate de Inspectoratul General. Metodologia de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărare împotriva incendiilor a fost aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.607/2008.
Nota: Utilizarea şi comercializarea de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, necertificate conform legii se sancţionează cu amendă de la 2500 lei la 5000 lei (art.44. din Legea 307/2006).
g) Atestarea persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor
Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice şi juridice atestate (art. 51).
Metodologia de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor a fost aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.252/2007.
Nota: Efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreţinere, reparare a sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, de verificare, întreţinere, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de lucrări de ignifugare şi termoprotecţie de către persoane fizice şi juridice neatestate se sancţionează cu amendă de la 2500 lei la 5000 lei (art.44.pct.IV.lit.k din Legea 307/2006).

Voteaza pe Real Web