UNITATE
      PROTEJATĂ
             

SSM semnalizare

SSM semnalizare

SSM semnalizaressm semnalizare

HG nr. 971/2006  stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
HG nr. 971/2006 se referă numai la semnalizarea de securitate şi/sau sănătate utilizată la locul de muncă, destinată a cuprinde mesaje privind riscurile existente generate în procesul de muncă şi nu cuprinde condiţii referitoare la semnalizarea utilizată în spaţii publice, de exemplu în restaurante sau parcuri de distracţii, indiferent dacă sunt informative sau semnalează existenţa unor riscuri.

În acest sens, indicatoarele sau pictogramele care indică destinaţia unor încăperi, care avertizează asupra riscului de cădere a ţurţurilor de pe acoperişuri sau de alunecare pe drumuri publice sau în magazine, localuri de agrement sau cele care interzic fumatul în spaţiile publice sau înotul în anumite zone nu sunt mijloace de semnalizare de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă şi nu intră sub incidenţa acestei legi, chiar dacă sunt identice ca formă cu cele folosite la locul de muncă.

Semnalizarea referitoare la introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor este semnalizarea aplicată direct pe ambalajul produsului sau pe produs (echipamente), destinată în principal utilizatorilor direcţi.

Semnalizarea prevăzută de actele normative referitoare la introducerea pe piaţă a produselor nu intră sub incidenţa HG nr. 971/2006, în sensul că această din urmă reglementare nu cuprinde toate tipurile de semnalizare aplicabile şi că în general, nu este obligaţia angajatorilor de a prevede o astfel de semnalizare pe produsele menţionate, decât dacă sunt producătorii acestor produse.

Acest lucru nu exclude însă următoarele obligaţii ale angajatorilor:
– sa se asigure că produsele chimice şi echipamentele de muncă folosite sau semnalizarea prevăzută de reglementările lspecifice în vigoare;
– să asigure instruirea lucrătorilor privind semnificaţia marcajelor, mijloacelor de semnalizare şi avertismentelor existente pe produse sau echipamente, precum şi acţiunile ce trebuie întreprinse în conformitate cu acestea;
– să se asigure că se aplică toate recomandările sau regulile stabilite de producătorii acestora şi care sunt indicate în instrucţiunile de utilizare care însoţesc astfel de produse. În cazul în care angajatorul este şi producătorul unui produs din grupele menţionate, are şi obligaţia de a aplica el însuşi semnalizarea corespunzătoare;
– să prevadă orice alte mijloace de semnalizarea necesare în conformitate cu HG nr. 971/2006, dacă alte persoane, neinstruite, pot fi expuse riscurilor semnalate.

Astfel, angajatorii trebuie să cunoască faptul că în conformitate cu legislaţia în vigoare (a se vedea Anexa nr. 3 din HG nr. 971/2006 pentru referinţă), este obligatoriu ca la introducerea pe piaţă substanţele şi preparatele periculoase să fie ambalate corespunzător, iar ambalajul acestora trebuie să conţină aplicate pictograme şi avertismente privind riscurile pentru sănătatea şi securitatea utilizatorilor.
În general astfel de pictograme se referă la caracteristici ale substanţelor chimice care pot afecta starea de sănătate sau securitate a utilizatorilor potenţiali, oricare ar fi aceştia (lucrători sau persoane particulare, copii etc) sau care pot afecta mediul.

Cele mai multe dintre pictogramele utilizate pe ambalajul substanţelor şi preparatelor periculoase sunt identice sau foarte asemănătoare cu cele folosite pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.

Este de menţionat de asemenea faptul că, prin HG nr. 971 /2006, angajatorii au în toate cazurile obligaţia de a asigura semnalizarea încăperilor sau spaţiilor în care se depozitează substanţe periculoase, precum şi a conductelor prin care se transportă astfel de substanţe.
În mod similar, legislaţia referitoare la echipamente de muncă, în principal la maşinile utilizate în procesul de muncă, impune ca acestea să aibă marcaje de securitate, care pot cuprinde pictograme sau avertismente scrise care să semnaleze fie existenţa unor riscuri remanente, fie necesitatea efectuării anumitor mişcări sau adoptării unor măsuri de protecţie obligatorii.

Printre cele mai cunoscute marcaje, menţionăm pictogramele indicând riscul de prindere de organe în mişcare sau de electrocutare, precum şi obligaţia purtării mănuşilor de protecţie sau a antifoanelor, sistemelor de alarmare sau avertizoare luminoase sau auditive.
HG 971/2006  nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.
Prevederea indicată mai sus implică şi în acest caz, doar faptul că semnalizarea referitoare la traficul rutier, feroviar, fluvial, maritim sau aerian nu intră sub incidenţa HG nr. 971/2006, în sensul că acest act normativ nu cuprinde prevederi specifice acestui tip de semnalizări.
Se atrage atenţia cititorilor că asigurarea acestor tipuri de semnalizare este obligatorie prin alte acte normative specifice.
Astfel, atunci când o activitate organizată se desfăşoară pe o arteră de circulaţie, cum ar fi un şantier pentru repararea căii rutiere sau atunci când un loc de muncă este traversat SSM Semnalizare de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă reprezintă o măsură de prevenire a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, astfel încât, chiar dacă Legea nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi normele metodologice de aplicare a acesteia nu particularizează aceste aspecte, angajatorii trebuie să cunoască faptul că orice obligaţie generală specificată în lege trebuie aplicată şi în legătură cu semnalizarea de securitate şi sănătate.
În acest sens, de exemplu, angajatorii trebuie:
– să includă în planul de prevenire şi protecţie măsurile tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură (de exemplu, instruiri, simulări privind acţiuni de întreprins în caz de avertizare privind riscul iminent) în legătură cu semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă;
– să ia în considerare, la asigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă, capacităţile lucrătorilor, de exemplu eventualele deficienţe auditive sau vizuale;
– să efectueze periodic controale interne care să urmărească şi aspecte referitoare la conformitatea semnalizării de securitate şi/sau sănătate cu prevederile legale aplicabile.

Voteaza pe Real Web