UNITATE
      PROTEJATĂ
             

SSM Constructii

Obligaţiile lucrătorilor independenţi

Obligaţiile lucrătorilor independenţiObligaţiile lucrătorilor independenţi

În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, obligaţiile lucrătorilor independenţi sunt:

a) să respecte obligaţiile generale ale angajatorilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (5), art. 22 şi 23 din Legea nr. 319/200613;

b) să respecte dispoziţiile minime de securitate şi sănătate stabilite în anexa nr. 4;

c) să-şi desfăşoare activitatea conform cerinţelor de securitate şi sănătate stabilite pentru şantierul respectiv;
Lucrătorii trebuie, conform pregătirii lor şi instrucţiunilor date de către angajator să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace prin care îşi desfăşoară activitatea; să utilizeze corect mijloacele şi echipamentele de protecţie individuală asigurate de angajator, conform instrucţiunilor primite de la acesta; să se abţină de la deconectarea dispozitivelor de protecţie şi să le utilizeze corect; să informeze imediat pe superiorul direct şi/sau pe lucrătorii care desfăşoară activităţi de protecţie şi prevenire, sau, dacă este cazul, serviciul de prevenire, despre orice situaţie de muncă despre care consideră că reprezintă un pericol serios şi imediat asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; să contribuie la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de autorităţile competente pentru a proteja sănătatea şi securitatea la locul de muncă; să coopereze cu angajatorul astfel încât să se poată garanta că sunt asigurate condiţii de muncă sigure, fără risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.
d) să participe la orice acţiune coordonată de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pe şantier;
Lucrătorii independenţi cooperează, îşi coordonează activităţile şi fac schimb de informaţii în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii cu angajatorii, lucrătorii şi alte persoane care desfăşoară activităţi independente la acelaşi loc de muncă. Ei protejează cât mai mult posibil securitatea şi sănătatea lor şi a celorlalte persoane afectate de lucrările de construcţii.

e) să utilizeze echipamente de muncă ce îndeplinesc condiţiile de securitate şi sănătate; în acest sens, lucrătorii independenţi trebuie să verifice că echipamentele de lucru pe care le utilizează corespund prevederilor legale.
De asemenea trebuie verificat şi faptul că echipamentele altor lucrători pe care le utilizează în realizarea lucrării sunt conforme cu prevederile legale.

f) să aleagă şi să utilizeze echipamente individuale de protecţie conform riscurilor la care sunt expuşi;
Echipamentul individual de protecţie reprezintă „toate echipamentele proiectate să fie purtate de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor pericole care ar putea să-i afecteze sănătatea şi securitatea la locul de muncă şi orice alt accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv”.

g) să respecte indicaţiile şi să îndeplinească instrucţiunile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate;

h) să respecte prevederile planului de securitate şi sănătate.
Angajatorul (contractor sau subcontractor) care angajează un lucrător independent are obligaţia să-l informeze asupra acelei părţi din planul proiectului care afectează activităţile pe care urmează să le desfăşoare.
De asemenea trebuie să-l informeze asupra pericolelor generale ale şantierului şi a măsurilor de prevenire stabilite pentru eliminarea sau reducerea acestora, cum ar fi: rute de acces pentru vehicule şi pietoni, rute de evacuare de urgenţă, protecţii electrice, protecţii împotriva incendiilor, măsuri de protecţie colectivă, servicii sanitare, camere de odihnă, etc.
Lucrătorii independenţi, odată ce cunosc acele părţi din planul proiectului care afectează activităţile pe care urmează să le desfăşoare, poate şi trebuie să propună angajatorului sugestii şi alternative pe care le consideră adecvate pentru realizarea activităţilor pentru care au fost angajaţi, în condiţii de sănătate şi securitate.

Informarea lucrătorilor

Informaţiile pe care antreprenorii trebuie să le transmită lucrătorilor trebuie să fie receptate de aceştia înainte de începerea lucrărilor pe şantier.
Acest lucru se referă nu doar la riscurile din activitatea lor profesională, ci la toate celelalte riscuri de pe şantier care îi pot afecta, şi de asemenea, la măsurile preventive pentru eliminarea sau reducerea lor.
Aceste informaţii se referă la proceduri sigure de lucru, la modul în care echipamentele de lucru sunt utilizate, toate mijloacele şi măsurile de protecţie colectivă şi echipamentul individual de protecţie care urmează a fi utilizat de către lucrători.
Este de asemenea important să se furnizeze instrucţiunile cuprinse în manualele echipamentului de lucru precum şi informaţii privind etichetarea şi fişele cu date de securitate ale produselor chimice.
Informarea trebuie să fie continuă, fiind actualizată în conformitate cu progresul lucrărilor pe şantier.
Este recomandabil să cuprindă probleme de interes, care rezultă din reuniunile de coordonare şi reuniunile comitetului de sănătate şi securitate, precum şi din concluziile investigaţiilor accidentelor şi incidentelor, inspecţiilor de securitate etc.
Nici un lucrător nu ar trebui să înceapă activitatea de muncă pe şantier până când procesul de informare privind pericolele şi măsurile de prevenire şi protecţie la locul de muncă nu s-a finalizat.

Consultarea şi participarea lucrătorilor

Angajatorul consultă lucrătorii pe aspecte care se referă la sănătatea şi securitatea muncii lor iar aceştia pot face propuneri care vizează îmbunătăţirea nivelului de securitate în muncă al şantierului.
Consultarea şi participarea lucrătorilor sunt condiţionate de caracterul temporar al activităţii, de legătura muncii lucrătorilor cu antreprenorii care execută activităţi pe şantiere.
Consultarea şi participarea lucrătorilor sunt realizate prin reprezentanţii lucrătorilor şi se referă la principii generale aplicabile pe durata realizării lucrărilor pe şantier (art.56), la atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării (art.58) şi la obligaţiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor şi lucrătorilor independenţi (art.63).
Angajatorii (contractanţii sau subcontractanţi) şi lucrătorii care desfăşoară activităţi independente care intervin într-un proiect au obligaţia de a coopera între ei, privind prevenirea riscurilor profesionale, schimbul de informaţii şi de stabilire a mecanismelor de coordonare care sunt necesare.
Funcţiile coordonatorului de sănătate şi securitate în timpul execuţiei lucrării includ organizarea unei astfel de coordonări care să realizeze promovarea şi punerea acesteia în aplicare, asigurând astfel dezvoltarea sa corectă, în strânsă legătură cu contractantul sau contractorii.
Colaborarea dintre întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe acelaşi şantier, se poate realiza prin organizarea de reuniuni comune a comitetelor de sănătate şi securitate sau, în lipsa acestora, a reprezentanţilor acelor intreprinderi; o altă posibilitate de coordonare constă în posibilitatea constituirii unui comitet de sănătate şi securitate pentru şantier din care să facă parte reprezentanţii întreprinderilor care intervin în executarea proiectului.
Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie cunoscut atât de lucrătorii/ reprezentanţii lucrătorilor antreprenorului, cât şi de lucrătorii/reprezentanţii lucrătorilor subantreprenorilor.
Toate aceste persoane trebuie să cunoască şi eventualele modificări ale planului de securitate şi sănătate în timp util, pentru a preveni riscurile existente.

Voteaza pe Real Web