UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Atributiile coordonatorului in materie de SSMAtributiile coordonatorului in materie de SSM

Atributiile coordonatorului in materie de SSM pe durata realizării lucrării sunt:
a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
Coordonatorul de sănătate şi securitate în timpul execuţiei lucrării trebuie să fie informat suficient referitor la deciziile tehnice sau organizatorice care urmează să fie luate, astfel încât să coordoneze eforturile şi resursele şi să armonizeze diferite obiective, scopul, intenţiile şi obiectivele contractanţilor, sub-contractanţilor şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente, fără a aduce atingere obligaţiilor în materie de coordonare pe care contractorii le au cu privire la companiile sau lucrătorii care desfăşoară activităţi independente, angajaţi de acestea. În acest fel, va fi posibil să se estimeze perioada necesară pentru finalizarea lucrărilor, prognozînd care sarcini vor fi simultane sau succesive şi care urmează să fie executate de fiecare dintre societăţile şi lucrătorii care desfăşoară activităţi independente care participă în cadrul proiectului.

b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);
Execuţia unui proiect poate însemna că activităţile efectuate de către contractor, sub-contractor sau lucrători care desfăşoară activităţi independente, realizate simultan sau succesiv. În acest caz, coordonatorul supraveghează aceste activităţi astfel încât să se evite orice posibile contradicţii, interferenţe şi incompatibilităţi care pot exista, fără a aduce atingere obligaţiilor de coordonare ale contractorilor în ceea ce priveşte societăţile sau lucrătorii care desfăşoară activităţi independente, angajaţi de acestea

c) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
Beneficiarul solicită să se elaboreze, sub responsabilitatea sa un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia, întotdeauna cu condiţia ca acesta să includă planificarea activităţii de prevenire proprie companiei pentru respectivul şantier. Dosarul de intervenţii ulterioare se întocmeşte încă din faza de proiectare a lucrării de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau de către proiectant, după caz.
El trebuie să fie transmis coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, pe bază de proces-verbal care se ataşează la dosar. După recepţia finală a lucrării dosarul de intervenţii ulterioare trebuie transmis beneficiarului pe baza unui proces-verbal care se ataşează la dosar.

d) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
Angajatorii (contractanţii sau subcontractaţi) şi lucrătorii care desfăşoară activităţi independente care intervin în realizarea lucrării au obligaţia de a coopera între ei, în prevenirea riscurilor profesionale, schimbul de informaţii şi de stabilire a mecanismelor de coordonare care pot fi necesare. Funcţiile coordonatorului de sănătate şi securitate în timpul execuţiei lucrării includ organizarea unei astfel de coordonări care să realizeze desfăşurarea în etape a activităţii, promovarea şi punerea în aplicare a măsurilor de securitate şi sănătate.
Această funcţie este deosebit de importantă atunci când şantierul are numeroase planuri datorită faptului că dezvoltatorul a încredinţat părţi ale proiectului către diferiţi contractanţi. Unul dintre mecanismele pe care coordonatorul va fi capabil să le utilizeze pentru a implementa această coordonare este convocarea reuniunilor între companiile şi lucrătorii care desfăşoară activităţi independente care participă în cadrul proiectului, înregistrând conţinutul discuţiilor. La aceste întâlniri este important faptul că societăţile participante prezintă planurile proprii de securitate şi sănătate astfel încât acestea pot fi analizate împreună şi interferenţele posibile între ele pot fi detectate, în vederea adoptării măsurilor de evitare a riscurilor care decurg din astfel de interferenţe. De asemenea, metodele de lucru pe care toţi cei care participă la proiect planifică să le dezvolte trebuie să fie revizuite pentru a se asigura că acestea nu sunt nici contradictorii nici incompatibile.

e) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
Coordonatorul de sănătate şi securitate în timpul execuţiei proiectului să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii.
Aceste instrucţiuni sunt de două tipuri:
• Generale, rezultând din planul de prevenire al companiei şi pe care lucrătorii trebuie să le cunoască şi să le pună în practică.
• Specifice, rezultând din planul de securitate şi sănătate şi care trebuie să se refere nu numai la pericolele generale şi măsurile de prevenire pe şantier dar şi la sarcinile pe care fiecare lucrător urmează să le îndeplinească pe şantier.

f) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
Coordonatorul de sănătate şi securitate în timpul execuţiei proiectului, sau managementul profesional, când este cazul, trebuie să valideze şi să supervizeze procedura propusă de contractor pentru controlul accesului pe şantier a persoanelor şi vehiculelor. Atunci când proiectul este executat în centre de lucru ale căror activităţi sunt diferite de cele de construcţii propriu- zise, şi aceste centre de lucru rămân operaţionale în timpul executării proiectului, controlul accesului trebuie să se adapteze la cel al companiei care deţine centrul de lucru respectiv.
Prin urmare, şantierul de construcţii trebuie să fie bine delimitat fizic astfel încât să nu permită accesul accidental în perimetrul şantierului.
Intrarea pe şantier a persoanelor şi vehiculelor trebuie să fie centralizată în puncte fixe, care să rămână închise sau păzite, astfel încât numai persoanele şi vehiculele autorizate să aibă acces (ţinând cont în permanenţă de rutele şi ieşirile de urgenţă).
Dacă din anumite motive şantierul trebuie să rămână deschis, trebuie oprit accesul persoanelor şi vehiculelor neautorizate, prin amplasarea semnelor şi semnalizărilor necesare şi adoptarea măsurilor de control al accesului.

g) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, pe durata realizării lucrării este responsabil de implementarea şi menţinerea măsurilor de prevenire introduse de acestea în timpul execuţiei proiectului şi trebuie să se asigure că subcontractorii se conformează şi îşi determină lucrătorii să se conformeze măsurilor menţionate anterior. Antreprenorii şi subantreprenorii trebuie să fie responsabili pentru implementarea corectă a măsurilor de prevenire stabilite în Planul de securitate şi sănătate la locul de muncă cu privire la obligaţiile care le corespund în mod direct sau, când este cazul, lucrătorilor independenţi angajaţi de aceştia.
Mai mult, antreprenorii şi subantreprenorii trebuie să fie responsabili pentru consecinţele care pot rezulta din nerespectare măsurilor stabilite în Plan.

h) să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
Interferenţele activităţilor pot fi cauzate fie de activităţile de pe şantier, fie de activităţile externe proiectului, dar desfăşurate pe şantier sau în vecinătatea sa. In primul caz, pentru a evita aceste interferenţe, este absolut necasară cooperarea între contractori, subcontractori şi lucrători independenţi, la care s-a referit secţiunea anterioară. In orice caz, este necesară identificarea şi evaluarea riscurilor rezultate din aceste interferenţe, analizând coincidenţa în timp şi spaţiu a lucrătorilor, maşinilor, echipamentelor de lucru, dispozitivelor auxiliare, etc aferente diferitelor activităţi. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, trebuie adoptate măsurile preventive necesare, care trebuie să includă proceduri de lucru sigure, cu instrucţiuni adecvate pentru lucrătorii afectaţi. Acele companii care desfăşoară alte activităţi decât cele de construcţii (controlul calităţii, control tehnic, aprovizionare cu materiale, etc.) nu sunt considerate contractori sau subcontractori. Aceste companii trebuie să fie informate cu privire la pericolele care există pe şantierul de construcţii şi asupra măsurilor preventive pe care trebuie să le adopte.
Aceasta fără a elimina obligaţia acestora de a-şi organiza propria activitate de prevenire, de evaluare a riscurilor care rezultă din propria activitate pe şantier, şi de a stabili masurile necesare pentru eliminarea sau minimizarea unor asemenea riscuri.

i) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;

j) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
În cazurile în care beneficiarul împarte executarea lucrărilor la mai multe antreprenori, fiecare dintre ei trebuie să pregătească un plan de securitate şi sănătate în muncă, în consecinţă pot exista numeroase planuri pentru acelaşi şantier. În aceste condiţii, înainte de redactarea planurilor proprii de securitate şi sănătate, beneficiarul împreună cu antreprenorii trebuie să efectueze vizite comune pe şantier pentru detectarea şi, dacă este cazul, eliminarea contradicţiilor posibile, interferenţelor şi incompatibilităţilor între aceste planuri în ceea ce priveşte metodele de lucru, activităţile care coincid în timp şi spaţiu, utilizarea de echipamente şi produse, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier etc.

k) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.
Planurile de securitate şi sănătate în muncă, precum şi modificările acestora, elaborate de antreprenori şi subantreprenori, trebuie să fie avizate de către coordonatorul de sănătate şi securitate, înaintea începerii lucrării.

Voteaza pe Real Web